Uzasadnienie wyboru imienia Jana Pawła II

W głosowaniach wzięła udział społeczność przedszkola, która spośród kandydatów  zgłoszonych do II etapu konkursu (Jan Paweł II, Janusz Korczak, Jarzębinka) na patrona placówki, oddała największą ilość głosów na osobę Papieża Jana Pawła II.

Jan Paweł II wielki myśliciel, filozof, pedagog, dramaturg. Głosił ideologię tolerancji i pokoju, dążył do zaprzestania wszystkich wojen. Dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły było niełatwe, przypadły na trudne, wojenne lata, ale nie przeszkodziły mu w osiągnięciu życiowych celów i stania się człowiekiem sukcesu. Przykładem swojego życia uczył, jak stawać się lepszym. Jego skromność, mądrość otwartość     i szacunek w kontaktach z drugim człowiekiem to wzór postępowania, który warto przekazywać dzieciom. ,,Lolek”, tak nazwała go rodzina i przyjaciele, nie był kujonem. Wiódł normalne społeczne życie młodego człowieka, właściwe dla jego miejsca i czasu, mając wielu przyjaciół.  Był zdyscyplinowanym, bardzo zdolnym, bystrym i pilnym uczniem. Do swoich sukcesów nie przywiązywał wagi. Nie zanotowano, by powodował zazdrość u kolegów, częściowo dzięki temu, że zawsze wydawał się gotowy pomagać innym. Wyrósł w kulturze, w której pobożność uważano za coś normalnego. Zapalony sportowiec, wędrował kilometrami w poszukiwaniu lepszych terenów narciarskich. Karol Wojtyła od najmłodszych lat wykazywał się talentem do nauki języków obcych. Mając dar naśladowania, udawał swoich nauczycieli gimnazjalnych, lubił żartować. Gdy miała miejsce czwarta pielgrzymka do Ojczyzny,   w Olsztynie, jeden z dziennikarzy miał sposobność zadać papieżowi pytanie o zdrowie, na co Jan Paweł II odpowiedział: „A jakoś człapię”.

Duchowy lider Polaków, niosący pokój, radość i nadzieję. Przyjęcie przez przedszkole imienia Jana Pawła II to duży zaszczyt i jednocześnie wielkie wyzwanie, aby spełnić oczekiwania wszystkich uczestników edukacji. Każde działanie przedszkola musi odbyć się z poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów w granicach określonych prawem oświatowym.

Codzienną pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną Przedszkole organizuje zgodnie z pedagogiką daltońską, opierając się na pedagogice personalistycznej, której jednym z przedstawicieli był Jan Paweł II.   Personaliści uznają, że najskuteczniejszym sposobem wychowywania do wartości jest przykład własnego życia, autorytet moralny.

Od 2014r. do 2018r. Przedszkole Miejskie nr 10 realizowało innowację pedagogiczną ,,Rodzina i przedszkole miejscem działalności wychowawczej opartej na pedagogice Jana Pawła II, uznającej godność dziecka oraz  potrzebę kształtowania jego indywidualnej osobowości”. W tym czasie, organizowane były wspólnie z rodzicami uroczystości, konkursy, które integrowały społeczność przedszkola, a dzieci poprzez zabawę i naukę, poznawały postać wielkiego Polaka. Jan Paweł II w kształceniu i wychowaniu młodego człowieka i jego rodziców w rodzinie, konsekwentnie podkreślał konieczność współdziałania rodziny z innymi środowiskami wychowującymi. ,,Rodzina jako wspólnota osób, gdzie miłość jest normą i zasadą życia powinna wychowywać do dialogu, spotkania, uczestnictwa w życiu społecznym, poszanowania prawa, solidarności i pokoju poprzez kultywowanie fundamentalnych cnót sprawiedliwości i miłości ‘’(FC, nr 43).

Według Jana Pawła II to rodzina stanowi fundament wychowania dziecka bowiem „przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” (FC, nr 86), która „jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek.”.  (LR, nr 2),.

Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie będzie budowało własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością. Zarówno dorośli jak i dzieci potrzebują autorytetów i przewodników. Uczestnictwo, codziennie przeżywane w domu – napisał Jan Paweł II – jest jak najbardziej konkretną i skuteczną pedagogiką dla czynnego, odpowiedzialnego i owocnego włączenia się dzieci w życie społeczne o szerszym zasięgu. Jan Paweł II udzielał także wielu wskazówek wychowawcom.

Zwracam się do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy, podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży (…). Oczekują oni odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca (…) Pomagajcie im budować nowe fundamenty pod ich przyszłe życie.”

Uroczystość nadania Przedszkolu imienia zaplanowano na dzień 6 czerwca 2019 roku.