Szkoła Przyjazna Środowisku

Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” jest przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które:

1.Integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska,

2.Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze, w szczególności w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju,

3.Podejmują i angażują do działań społeczność szkolną (uczniów, radę pedagogiczną, pracowników szkoły/placówki) i lokalną a zadania, które realizują są motywacją do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność pracy w zakresie ekologii, poszanowania zasobów środowiska i zrównoważonego rozwoju,

4.Podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej oraz motywują do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

O Certyfikat mogą ubiegać się przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne oraz placówki wszystkich typów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat. Certyfikat nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez szkołę/placówkę, która staje się wzorem do naśladowania.

Oceny działań szkół/placówek dokonuje Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko– Mazurskiego Kuratora Oświaty, w skład której wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

1. Kuratorium Oświaty w Olsztynie,

2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

3. Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

4. Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

5. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

Wymagania szczegółowe stawiane placówkom ubiegającym się o Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”:

A. Wymagania dotyczące placówki, związane z realizacją zadań w zakresie edukacji ekologicznej:

– planuje i realizuje projekt ekologiczny różny od działań systemowych, o których mowa  w poniższym podpunkcie,

– podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju (np. realizuje programy lub projekty ekologiczne organizowane przez inne podmioty, kampanie i konkursy ekologiczne, zajęcia terenowe, sejmiki, itp.),

– informuje społeczność o realizowanych zadaniach (informacje w prasie, na stronach internetowych, itp.),

– wdraża do działań jak najwięcej przedstawicieli środowiska lokalnego.

B. Działania szkoły/placówki ubiegającej się o Certyfikat powinny:

– mieć jak najszerszy zasięg oddziaływania,

– angażować całą społeczność szkolną i lokalną,

– wpływać na zmiany zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych na bardziej przyjazne środowisku,

– być nowatorskie, pomysłowe i ciekawe,

– wynikać z potrzeb społeczności lokalnej,

– być widoczne i akceptowane przez społeczność lokalną,

– być systematycznie dokumentowane (np. w formie zdjęć, filmów),

– powinny być upowszechniane na stronach internetowych, np. swojej placówki, prasie.

 Gala podsumowująca konkursy Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

 

 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W OLSZTYNIE IM.JANA PAWŁA II OTRZYMAŁO CERTYFIKAT

„Szkoła Przyjazna Środowisku” 

 Uroczysta gala odbyła  się  29 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w gmachu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.  W czasie gali wręczone zostały nagrody w ramach następujących konkursów:

 1. W ramach projektu „Warmia i Mazury – na drodze ku niepodległości i europejskości”:
  a) „Plebiscyt na Warmii i Mazurach w przeddzień stulecia”,
  b) „Moja miejscowość na przestrzeni 100 lat i 15.lecia w Unii Europejskiej”.
 2. W ramach porozumienia o nawiązaniu współpracy pomiędzy Kuratorium Oświaty w Olsztynie a Stowarzyszeniem Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego „Grota” z siedzibą w Olsztynie:
  a) „Polak, Węgier, dwa bratanki”.
 3. W ramach Certyfikatów przyznanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty:
  a) „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” (IX edycja).
  b) „Szkoła Przyjazna Środowisku” (XIV edycja).
  c) „Szkoła Wierna Dziedzictwu” (III edycja)

  

SPRAWOZDANIE

z realizacji działań podjętych przez szkołę w ramach konkursu

„Szkoła Przyjazna Środowisku”

 

271 ul. Jagiellońska 8
Telefon 89 526 04 42
Dyrektor (imię i nazwisko) Ewa Konieczko
Koordynator szkolny (imię i nazwisko) Joanna Koziatek

 

 1. Realizacja własnego projektu ekologicznego w ramach konkursu.

 

 

TYTUŁ WŁASNEGO  PROJEKTU

 

                ŻYJEMY W ZGODZIE Z PRZYRODĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELE PROJEKTU

 1.  Kształtowanie trwałych postaw proekologicznych u dzieci i rodziców.
 2. Edukacja w zakresie, gospodarowania odpadami ,,na własnym podwórku” czyli w przedszkolu.
 3. Uświadomienie roli człowieka w zachowaniu równowagi w przyrodzie
 4. Kształtowanie umiejętności prawidłowego segregowania odpadów.
 5. Przybliżanie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska.
 6. Budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska.
 7. Zwrócenie uwagi na bogactwo organizmów koniecznych
  do prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego.
 8. Pogłębienie wiedzy o środowiskach przyrodniczych, potrzebie
  i sposobach ich ochrony.
 9. Uwrażliwienie dzieci i ich rodziców na dokonywanie prawidłowych żywieniowych zarówno w życiu codziennym jak i podczas świąt, uroczystości z uwzględnieniem pochodzenia produktu.
 

 

 

 

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 DZIECKO:

 1. Rozumie wpływ człowieka na środowisko i otaczającą przyrodę, potrafi przewidzieć skutki jego działań
 2.  Interesuje się środowiskiem naturalnym, chętnie podejmuje działania na świeżym powietrzu.
 3.  Bierze udział w selektywnej zbiórce odpadów.
 4.  Zna zasady oraz rozumie konieczność segregacji odpadów wytwarzanych przez ludzi.
 5. Rozumie konsekwencje zachowań pozytywnych i negatywnych dla środowiska.
 6. Rozumie konieczność świadomego dokonywania zakupów – z korzyścią dla środowiska.
 7. Rozróżnia, wskazuje i nazywa wybrane gatunki roślin wykorzystując różne zmysły.
 8. Nazywa i opisuje podstawowe zjawiska atmosferyczne dla danej pory roku.
 9. Potrafi wyhodować własne warzywa, rozumie dlaczego należy wspierać lokalnych dostawców owoców i  warzyw, nie  marnować jedzenia
 10. Zwrócenie uwagi rodziców na pochodzenie produktów spożywczych.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W RAMACH REALIZACJI WŁASNEGO PROJEKTU

 DOBRE RADY NA ODPADY W PRZEDSZKOLU

Segregacja odpadów: wszystko co chcielibyście wiedzieć, a baliście się zapytać- prezentacja multimedialna przygotowana przez ZGOK.

Uszycie z resztek materiałów fartuszków i chusteczek na zajęcia. Mama dziewczynki uczęszczającej do naszego przedszkola pracuje
w Zakładzie Krawieckim. Z resztek materiałów uszyła fartuszki
i chusteczki. Są ona wykorzystywane do zajęć gospodarczych
i kulinarnych.

Sprzątanie świata – uczestniczenie w kampanii na rzecz ochrony środowiska Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Głównym celem akcji „Sprzątanie świata”  było  rozbudzenie świadomości ekologicznej dzieci i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Wszyscy chronimy przyrodę– akcje proekologiczne  zbiórka makulatury, baterii, elektronarzędzi.

Zbiórka nakrętek- pomagamy środowisku i chorym dzieciom. Zebrane plastikowe nakrętki (przeważnie polietylenowe) po różnego rodzaju napojach przekazano do recyklingu.

Wycieczka do zakładu ZGOK – w celu obserwacji drogi jaką przebywają odpady zebrane i posegregowane w przedszkolu
i dostarczone do  ZGOK.

Zajęcia edukacyjne -Co to są odpady i co z nimi zrobić. Przedszkolaki brały udział w zajęciach edukacyjnych pt. Co to są odpady i co z nimi zrobić. Poznały kolory pojemników na odpady. Dowiedziały się co to jest segregacja , utylizacja i recykling. Nauczyły się zasad segregacji. W zajęciach uczestniczyły studentki z UWM .

O środowisko dbam segregując odpadki zajęcia edukacyjne. Na zajęciach przedszkolaki poznały kształty i kolory pojemników do segregacji. Nauczyły się segregować odpady do właściwych pojemników.

 Wiosenne inspiracje – zabawy plastyczne z surowcem wtórnym Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały prace pt. Wiosenne inspiracje. Prace powstały z surowców wtórnych. Na zajęciach przedszkolaki dowiedziały się w jaki ciekawy sposób można wykorzystać odpady.

Śmieciowa orkiestra – prezentacja możliwości wykorzystania różnych odpadów do wykonania instrumentów muzycznych. W czasie warsztatów ekologicznych rodzice oraz dzieci wykonali instrumenty muzyczne z surowców wtórnych, które zostały wykorzystane na zajęciach  muzycznych. Warsztaty miały na celu podniesienie u dzieci i rodziców świadomości ekologicznej i pokazanie korzyści płynących z segregacji odpadów.

Dzień Ziemi– przemarsz ulicami miasta z hasłami promującymi segregację odpadów Przedszkolaki przygotowały ulotki zachęcające do segregacji , które rozdawali mieszkańcom Olsztyna

Świadomy konsument- uszycie toreb na zakupy z resztek materiałów. Na zajęciach dydaktycznych przedszkolaki ozdabiały ekologiczne torby w wiosenne motywy. Zostały one  uszyte przez rodziców z resztek materiałów.  Torby będą służyły dzieciom
i rodzicom do robienia zakupów-alternatywą dla foliowych toreb. Dzieci wykorzystują surowce wtórne do przygotowania : strojów, prac plastycznych ,instrumentów muzycznych . Wykorzystanie resztek materiałów do uszycia : toreb ekologicznych, woreczków na przybory gimnastyczne , fartuszki, chusteczki.

Kukiełki z butelek- zajęcia edukacyjne. Na zajęciach dzieci wykonały z butelek kukiełki. Przedszkolaki dowiedziały się jak powstają plastikowe butelki i do czego są używane a także dlaczego należy wrzucać  butelki do odpowiednich pojemników. PET-ulki- kukiełki dzieci wykorzystały do inscenizacji ,,Trzy siostry’’.

Wiosenny pokaz mody – stworzenie modnych stylizacji z Eko – odpadów z pomocą rodziców; pokaz mody ekologicznej. W  naszym przedszkolu odbył się pokaz EKO-MODY. Przedszkolaki wraz
z rodzicami zaprojektowały i wykonały stroje ekologiczne z surowców wtórnych. Swoje stroje dzieci zaprezentowały na pokazie mody. Zorganizowano konkurs na najpiękniejszy strój. Ciężka praca wszystkich projektantów została nagrodzona dyplomami oraz książkami. Celem konkursu było kształtowanie wśród dzieci postaw ekologicznych, zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetwarzania ,popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu .Przedszkolaki wzięły również udział w balu ekologicznym.

Eko-Marzanna – wykonanie z surowców wtórnych kukły Marzanny .Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny  w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość, z okazji Pierwszego Dnia Wiosny na której dzieci pożegnały zimę i przywitały wiosnę.  W ogrodzie przedszkolnym ,,utopiliśmy” Marzanny wykonane z surowców wtórnych w misce
z wodą. W ten sposób przedszkolaki dbają o przyrodę tzn. nie zaśmiecają środowiska naturalnego.

Przygotowanie i wystawienie przez dzieci z grupy II inscenizacji ,, Dobre rady na odpady czyli ekologiczny Czerwony Kapturek’’
z okazji Dnia Ziemi w celu uświadomieniu ludziom konieczności segregacji odpadów i ich szkodliwości dla środowiska Inscenizację ,,Dobre rady na odpady czyli ekologiczny Czerwony Kapturek przedszkolaki z grupy II zaprezentowały dzieciom oraz rodzicom
z naszego przedszkola .Przedstawienie było wystawione także
w środowisku  lokalnym.

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

 Zakładanie zielonych ogródków w sali -pielęgnacja roślin, obserwacja wzrostu, budowa roślin i ich faz rozwoju; wysadzenie sadzonek w zakątku warzywnym i ziołowym.

Wycieczka do sklepu ogrodniczego w ramach zajęć edukacyjnych. Dzieci poznały pracę ogrodnika, narzędzia ogrodnicze, sadzonki kwiatów i roślin.

Wiosenne porządki”: prace porządkowo – pielęgnacyjne.

Założenie zakątków: rustykalnego, ziołowego, warzywnego
i skalniaka; 
sadzenie roślin cebulowych; wysiew nasion warzyw, kwiatów  i ziół.

Nasze zakątki bioróżnorodności– dbanie i pielęgnacja o zakątki np. usuwanie chwastów, podlewanie, przekopywanie, usuwanie obumarłych roślin.

Mali tropiciele– zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym.  Obserwacja roślin i owadów, nazywanie gatunków, odszukiwanie ich
w książkach, poznanie ich znaczenia .

Mały obserwator przyrody– stymulowanie zmysłów: wzbogacanie doświadczeń w zakresie percepcji dotykiem, wzrokiem, węchem:

– dotykanie roślin (o liściach miękkich, twardych, kujących itp.)

– wąchanie roślin o charakterystycznym zapachu (mięta itp.),

– odszukiwanie roślin o kontrastowych kolorach.

Domki dla owadów- zbudowanie wspólnie z rodzicami domków dla owadów i umieszczenie ich w zakątku rustykalnym i skalniku.

Pszczółka Maja i jej przyjaciele– zajęcia edukacyjne, odszukiwanie w atlasach przyrodniczych zaobserwowanych owadów-słuchanie informacji na ich temat, wykonanie prac plastycznych.

Spotkanie z pszczelarzem -w czasie spotkania przedszkolaki dowiedziały się o życiu pszczół, wykonywanej przez nich pracy, zwyczajach oraz znaczeniu w przyrodzie. Mogły z bliska obejrzeć przyrządy pszczelarza. Spotkanie poszerzyło wiedzę dzieci na temat pszczelarstwa oraz umożliwiło kontakt z produktami stworzonymi przez naturę.

Nasz ogród – rodzinny, konkurs plastyczny. Konkurs był podsumowaniem realizacji działań w ogrodzie przedszkolny. Dzieci wraz z rodzicami w swoich pracach przedstawili ogród przedszkolny jako miejsce, w którym poznajemy przyrodę za pomocą wielu zmysłów.

Ścieżka sensoryczna. Powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób .  Pan konserwator przygotował miejsce do powstania ścieżki.  Materiał tzn. szyszki ,kamyki ,korę, piasek, drewienka otrzymaliśmy od rodziców oraz Nadleśnictwa Olsztyn.

O czym szumią drzewa ?’’- zajęcia badawcze w ogrodzie. Rozpoznawanie gatunków drzew rosnących na terenie ogrodu, prowadzenie obserwacji kory, pąków i liści.

Domek dla owadów – konkurs rodzinny.

Pszczoły i inne owady zapylające są bardzo ważne w funkcjonowaniu przyrody. Dlatego też, żeby przedłużyć ich istnienie i zabezpieczyć ich byt w naszym przedszkolnym ogrodzie zorganizowaliśmy rodzinny konkurs ,,Domek dla owadów’’. Dzięki temu dzieci obserwując
i działając nabyły  umiejętności i wiadomości  dotyczące środowiska przyrodniczego oraz zwróciły większą uwagę na sposoby ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego .

Mali kucharze’’– wykorzystanie warzyw i ziół na zajęciach kulinarnych oraz do samodzielnego przygotowywania śniadań ,, szwedzki stół’’

Wycieczka do Motylarnii  i Ogrodów Pokazowych. Przedszkolaki obejrzały : Ogród Śródziemnomorski, Ogród Zakochanych, Różanka, Ogród Biały, Ogród Traw, Ogród Meksykański, Ogród Motyli, Zielona Klasa, Ogród Japoński, Ogród Nowoczesny, Ogród Wiejski (Mazurski), Ogród Skalny, Ogród Pnączy i Ogród Ziołowo-Warzywny. Dzieci zobaczyły tam  wielu rzadkich roślin, często niewystępujących w warunkach naturalnych na naszej szerokości geograficznej (np. różne rodzaj kaktusów.W  Motylarnii  dzieci zobaczyły zgromadzone rodzime gatunki motyli, m.in. pazie, rusałki, modraszki, oczennice czy bielinki. A także zobaczyć je w różnych fazach rozwojowych – od jaj, przez gąsienicę i poczwarkę, do dorosłego motyla.

   ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY

 Zakładanie zielonych ogródków w sali -pielęgnacja roślin , obserwacja wzrostu, budowa roślin i ich faz rozwoju np. fasoli , rzeżuchy, cebuli

Zakątek warzywny i zakątek ziołowy  ogródku  przedszkolnym. Każda grupa sadziła warzywa i

zioła. Zadaniem dzieci było dbanie o zakątki: doglądanie roślin, podlewanie, wyrywanie chwastów .Przedszkolaki wyhodowały własne warzywa i zioła, m.in. por, sałata, rzodkiewka, szczypior, miętę

Spotkanie z dietetykiem – zajęcia dydaktyczne poświęcone roli zdrowego odżywania się, aktywności fizycznej oraz pochodzenia produktów, zachęcanie do kupowania owoców i warzyw na targach
i rynkach.

Ograniczenie ilości spożywanego cukru  i soli w jadłospisie,

Wprowadzenie do jadłospisu owoców i warzyw sezonowych od lokalnych dostawców

Wiemy co jemy- zajęcia dydaktyczne przybliżająca dzieciom wiadomości na temat pochodzenia żywności

Zakupy na pobliskim rynku warzywno-owocowym.

Zdrowe urodzinki – we współpracy z rodzicami zmieniono sposób obchodzenia urodzin dzieci.

Kulinarne warsztaty z rodzicami, na których przygotowywane są zdrowe potrawy.

Pszczółka Maja i jej przyjaciele ‘’- zajęcia edukacyjne. Odszukiwanie w atlasach przyrodniczych zaobserwowanych owadów. Słuchanie informacji na ich temat, wykonanie prac plastycznych.

Spotkanie z pszczelarzem. W czasie spotkania przedszkolaki dowiedziały się o życiu pszczół, wykonywanej przez nich pracy, zwyczajach oraz znaczeniu w przyrodzie. Mogły z bliska obejrzeć przyrządy pszczelarza. Spotkanie poszerzyło wiedzę dzieci na temat pszczelarstwa oraz umożliwiło kontakt z produktami stworzonymi przez naturę.

Świadomy konsument- uszycie toreb na zakupy z resztek materiałów .Na zajęciach dydaktycznych przedszkolaki ozdabiały ekologiczne torby w wiosenne motywy.  Zostały one  uszyte przez rodziców z resztek materiałów. Torby będą służyły dzieciom
i rodzicom do robienia zakupów. Są alternatywą dla foliowych toreb.

Mali kucharze– wykorzystanie warzyw i ziół na zajęciach kulinarnych oraz do samodzielnego przygotowywania śniadań ,, szwedzki stół’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZYSKANE EFEKTY

OSIĄGNIĘTO EFEKT EKOLOGICZNY W OBSZARZE BIORÓŻNORODNOŚĆ 

Walory krajobrazowe otoczenia przedszkola wzbogaciły się o zakątki bioróżnorodności

Efekt  rzeczowy:

Ogród przedszkola zyskał:

-Zakątek ziołowy, w którym posadzono zioła (bazylię, miętę, szałwię, tymianek, melisę , oregano ).

-Zakątek rustykalny ,w którym posadzono kwiaty (bratki, stokrotki, aksamitki, malwy, nagietki, nasturcje ,  maciejki )

żeniszek, lawendę).

-Zakątek warzywny, posiane zostały nasiona  ( marchewki, pietruszki, rzodkiewki, sałaty) oraz posadzono i cebulki dymki.

-Skalniak -posadzono byliny ( rojnik, rozchodnik , skalnice).

-Zawieszono osiem (8) domków dla owadów.

– Ścieżka sensoryczna.

OSIĄGNIĘTO EFEKT EKOLOGICZNY W OBSZARZE ODPADY

 Dzieci wykonały z surowce wtórnych: stroje, prace  plastyczne, instrumenty muzyczne.

Wykorzystano resztki materiałów do uszycia: toreb ekologicznych, woreczków na przybory gimnastyczne, fartuszków ,chusteczek.

Czterdzieścioro  pięcioro dzieci  potrafi segregować odpady do odpowiednich pojemników.

Zmniejszyła się ilość odpadów w przedszkolu.

Efekt rzeczowy :

-scenariusze zajęć,

-pojemniki do segregacji do każdej grupy przedszkolnej,

-torby ekologiczne ( płócienne z resztek materiału )na zakupy,

-fartuszki i chusteczki na zajęcia w przedszkolu ( z resztek materiałów),

-woreczki na przybory gimnastyczne ( z resztek materiałów),

-ekologiczne instrumentów muzyczne z surowców wtórnych,

-plakaty,

-ulotki,

-prace plastyczne z surowców wtórnych,

-prezentacja multimedialna,

-film edukacyjny,

OSIĄGNIĘTO EFEKT EKOLOGICZNY W OBSZARZE  ZDROWA ŻYWNOŚĆ

-Podniesienie świadomości ekologicznej rodziców i dzieci poprzez działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

– Zwrócenie szczególnej uwagi na pochodzenie produktów, wspieranie lokalnych sklepów, rynków.

-Wprowadzenie do jadłospisu przedszkolnego owoców i warzyw sezonowych od lokalnych dostawców.

-Wprowadzenie zdrowych urodzin dzieci z owocami i wypiekami domowymi.

Efekt  rzeczowy :

-Zakątek ziołowy, posadzono zioła (bazylię, miętę, szałwię, tymianek, melisę ,oregano ).

-Zakątek warzywny, posiane zostały nasiona ( marchewki, pietruszki, rzodkiewki, sałaty) oraz posadzono i cebulki dymki.

 2. Działania szkoły na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju podjęte w ciągu ostatnich trzech lat

 W związku z realizacją założonych celów realizowaliśmy programy i projekty ekologiczne :

 1.  Projekt z zakresu edukacji ekologicznej ,,Piaskownica paleontologiczno-archeologiczna w ogrodzie przedszkolnym’’ dofinansowany przez WFOŚiGW,.Celem projektu było zagospodarowanie terenu ogrodu przedszkolnego tak ,aby spełnił on funkcje nie tylko rekreacyjną ale także pomagał w pogłębianiu wiedzy przyrodniczej ,rozbudzał zaciekawienie otaczającym światem ,uwrażliwiał na piękno przyrody ,zapewniał bezpośredni kontakt z przyrodą ożywioną i nieożywioną  .Dzięki powstaniu piaskownicy przedszkolaki  mają okazję do prowadzenia naukowych eksperymentów .Zajęcia ,które  się odbywają  w piaskownicy pozwalają  na  samodzielne zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie  kompetencji naukowo –technicznych poprzez odwoływania się do zagadnień :skamieniałości ,prehistorii,  kamieni szlachetnych, archeologii
 2. Program edukacyjny ,,Zdrowo jemy ,zdrowo rośniemy ‘’.Celem programu był wzrost świadomości wśród pracowników żłobków, przedszkoli i rodziców na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia człowieka, promowanie zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych. Dnia 03.07.2017r. Przedszkole Miejskie nr 10 otrzymało certyfikat „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.
 3. ,,Dbamy o ptaki ‘’- projekt przy udziale Nadleśnictwa  Olsztyn ( karma dla ptaków)W naszym przedszkolnym ogrodzie wieszamy budki lęgowe i karmniki.( zimą przedszkolaki dokarmiają ptaki)
 4. „Czyste powietrze wokół nas” Główny Inspektorat Sanitarny – cykl zajęć wg scenariuszy z programu oraz wycieczka po ulicach miasta – obserwacja dymiących kominów, badanie wpływu nadmiaru pojazdów na czystość powietrza w Olsztynie
 5. „Mały człowiek w wielkim świecie – wiem, rozumiem, szanuję” – Głównym założeniem projektu było wypracowanie i wprowadzenie systemowych rozwiązań, wprowadzających do pracy olsztyńskich przedszkoli zagadnienia z zakresu edukacji międzykulturowej oraz metody pracy służące kształtowaniu u dzieci pozytywnych relacji z innymi co doprowadziło do osłabienia stereotypów i uprzedzeń prowadzących zwykle do dyskryminacji osób odmiennych kulturowo poznawaliśmy inne państwa i ich sposoby na współistnienie z przyrodą.
 6. ,,Podróżowanie z bajką po wielokulturowym świecie ‘’- innowacja pedagogiczna Dzięki realizacji działań zawartych w innowacji pedagogicznej dzieci pozyskują  informacje na temat przyrody i kultury danego kraju. Dowiadują się między innymi, gdzie żyją białe kruki, co jada się w Ugandzie, jakie zapachy wabią dzikie pszczoły oraz czego boją się słonie. Innowacja nierozerwalnie łączy się z edukacją globalną, która ma za zadanie przybliżyć dzieciom  i dorosłym to, jak funkcjonuje współczesny świat. Pokazuje, jak wiele łączy ludzi ,choć żyją  na różnych szerokościach geograficznych.
 7. „Święto lasu”– Wycieczki do lasu z dziećmi
 8. Góra grosza Towarzystwa Nasz Dom – po raz kolejny jak co roku zbieraliśmy monety jednogroszowe
 9. Schronisko dla zwierząt w Olsztynie – W ramach akcji „Razem na Święta” w dniach od 10.12.2018r. do 21.12.2018r  zorganizowaliśmy zbiórkę karmy dla olsztyńskiego schroniska zwierząt. W akcję zaangażowały się dzieci ze wszystkich grup z naszego przedszkola oraz rodzice.
 10. MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT ZIELONA
 11. „Mamo, tato, wolę wodę” Żywiec Zdrój – W ramach programu dzieci brały udział w cyklu zajęć, których głównym celem było podniesienie poziomu wiedzy na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie człowieka a także w zajęciach dotyczących zdrowego odżywiania i stylu życia.
 12. Dzień Ziemi – co roku, także w tym organizujemy przemarsz ulicami Olsztyna z transparentami i hasłami nawołującymi do dbania o środowisko przyrodnicze, rozdajemy własnoręcznie wykonane ulotki.
 13. ,,Wszyscy chronimy przyrodę’’- akcje proekologiczne  zbiórka makulatury , baterii, elektronarzędzi.
 14. Zbiórka nakrętek- pomagamy środowisku i chorym dzieciom. Zebrane plastikowe nakrętki (przeważnie polietylenowe) po różnego rodzaju napojach przekazano do recyklingu.
 15. Coroczna akcja ekologiczna ,,Wiosna w ogrodzie ,wiosna w pogodzie’’- wysiew nasion  kwiatówi warzyw; sadzenie sadzonek kwiatów w zakątkach : rustykalnym, ziołowym,  skalniaku, warzywnym
 16. W tym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do konkursu o Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego IV edycja „Wsi spokojna, wsi wesoła” – czyli zakątki rustykalne w szkolnym ogrodzie dydaktycznymDziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur – Dom rodzinny, przedszkole, las, rzeka, pole, park, ludzie, zwierzęta i rośliny – to  Mała Ojczyzna przedszkolaka. Przedszkole stara się wprowadzić dziecko w życie tego środowiska i uwrażliwić młodego człowieka na piękno rodzimych stron.  Organizujemy wycieczki piesze i autokarowe, spacery i:zabawy tropiące: w naszym ogrodzie, w Parku Jakubowo, w Lesie Miejskim i w mieście.
 17. Spartakiada sportowa w Szkole Podstawowej nr 11 –mająca na celu kształtowanie w dzieciach postawy uznającej aktywność ruchową jako działanie prozdrowotne .

W związku z realizacją założonych celów braliśmy udział w konkursach i warsztatach:

 1.  Domek dla owadów – konkurs rodzinny zorganizowany w  Przedszkolu Miejskim nr 10
 2. Zimowe ptaki – konkurs plastyczny przy udziale Nadleśnictwa Olsztyn zorganizowany
 3. w  Przedszkolu Miejskim nr 10.
 4.  „Święto drzewa” Klub Gaja – Konkurs „Polska przyroda słowem malowana” dla Przedszkoli Miejskich nr 1, 10, 13, 19 i klasy zerowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Olsztynie.
 5. Konkurs plastyczny Olsztyńskie „Szewczyki Dratewki” walczą ze smogiem, Organizatorami konkursu byli: pani Alicja Szarzyńska ;Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie; pani  Kamila Radzimińska-Arczak ; Planeta 11, Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
 6. Udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych ,, Fiku Miku w Teatrzyku zorganizowanym w Spichlerzu Miejskiego Ośrodka Kultury oraz XVIII Szkolnym Przeglądzie Małych Form Scenicznych w Szkole Podstawowej nr14 ,gdzie przedszkolaki  zaprezentowały  inscenizację ,,Dobre rady na odpady czyli ekologiczny Czerwony Kapturek’’.
 7. Konkurs  plastyczny pod hasłem „Ptaki  Warmii  i  Mazur”. Zorganizowany przez Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie .
 8. Wojewódzki  konkurs  „Ptaki – literackie i fotograficzne impresje. Organizatorem konkursu był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – OCEE.
 9. Konkurs plastyczny  „Mój przyjaciel zwierz „zorganizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny  Nr 1 w Olsztynie.
 10. Śmieciowa orkiestra – prezentacja możliwości wykorzystania różnych odpadów do wykonania instrumentów muzycznych . W czasie warsztatów ekologicznych rodzice oraz dzieci wykonali instrumenty muzyczne z surowców wtórnych , które zostały wykorzystane na zajęciach  muzycznych. Warsztaty miały na celu podniesienie u dzieci i rodziców świadomości ekologicznej i pokazanie korzyści płynących z segregacji.
 11. Wiosenny pokaz mody- stworzenie modnych stylizacji z Eko – odpadów z pomocą rodziców ; pokaz mody ekologicznej .W  naszym przedszkolu odbył się pokaz EKO-MODY. Przedszkolaki wraz z rodzicami zaprojektowały i wykonały stroje ekologiczne z surowców wtórnych. Swoje stroje dzieci zaprezentowały na pokazie mody .Zorganizowano konkurs na najpiękniejszy strój. Ciężka praca wszystkich projektantów została nagrodzona dyplomami oraz książkami. Celem konkursu było kształtowanie wśród dzieci postaw ekologicznych , zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetwarzania ,popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu.
 3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Opis podjętych działań z instytucjami wpierającymi.  

-Działania ekologiczne prowadzone w naszym przedszkolu  były szeroko  nagłaśniane. W tym celu wykorzystaliśmy różnorodne  narzędzia komunikacji.  Bardzo aktywnie współpracujemy z instytucjami środowiska lokalnego: Muzeum Warmii i Mazur, Nadleśnictwem Olsztyn, Zakładem Gospodarki Komunalnej w Olsztynie,  Komendą Straży Pożarnej ; Policją ; Radiem Olsztyn ; TVP Olsztyn ; . Radą  Osiedla Zatorze ;Uniwersytetem Nowoczesnego Obywatelem, Ligą Ochrony Przyrody, Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie, Radą Osiedla Zatorze oraz olsztyńskimi przedszkolami nr: 1, 4, 6, 13,19. Rokrocznie uczestniczymy w konkursie ,,Przyroda słowem malowana” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie .

-Nadleśnictwo Olsztyn  wzbogaciło naszą ścieżkę sensoryczną w materiał przyrodniczy. Uczestniczymy w akcji sadzenia lasu organizowanej przez Nadleśnictwo. Z okazji Święta Drzewa zapraszamy do naszego przedszkola panią leśnik, na prelekcję.

-Rada Osiedla Zatorze zasponsorowała nagrody dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej np. Domek dla owadów Często gościmy w swoich progach przedstawicieli tych instytucji z okazji przedszkolnych świąt a także spotykamy się podczas wycieczek  czy  warsztatów edukacyjnych. mieszkańców o każdej porze roku.

-W ramach współpracy z WFOŚiGW, OCEE  pozyskujemy środki finansowe na nasze działania. Uczestniczymy w akcjach i konkursach organizowanych przez  Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie np. konkurs -„Olsztyńskie „Szewczyki Dratewki” walczą ze smogiem” gdzie zdobyliśmy druga nagrodę i wyróżnienie nagrodę  Zgodnie z coroczną tradycją, w ramach Światowego Tygodnia Zwierząt zbieramy karmę a także koce dla podopiecznych ze schroniska dla zwierząt .

-W ramach współpracy ze schroniskiem dla zwierząt nasze przedszkole odwiedziła pani behawiorystka, która przedstawiła dzieciom prezentację  multimedialną opowiadającą o tym jak należy opiekować psami i kotami. Opowiedziała nam o życiu psów i kotów w schronisku. Zachęciła dzieci do włączenia się w akcję charytatywną ,,Pomagamy zwierzętom ze schroniska. Na zajęciach plastycznych dzieci z wszystkich grup wykonały  album, Nasi ulubieńcy Dzieci z wzięły udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych ,, Fiku Miku w Teatrzyku zorganizowanym w Spichlerzu Miejskiego Ośrodka Kultury oraz XVIII Szkolnym Przeglądzie Małych Form Scenicznych w Szkole Podstawowej nr14 ,gdzie zaprezentowały  inscenizację ,,Dobre rady na odpady czyli ekologiczny Czerwony Kapturek organizujemy Święto Ziemi dla mieszkańców Olsztyna Inscenizację ,,Dobre rady na odpady czyli ekologiczny Czerwony Kapturek. Przedszkolaki odwiedzają regularnie bibliotekę ABECADŁO, gdzie nie tylko wypożyczają książki, ale także uczestniczą w zajęciach przygotowanych przez panie bibliotekarki. Na zajęciach często czytane są opowiadania o treściach proekologicznych, a w pracach plastycznych wykorzystywany materiał przyrodniczy lub surowce wtórne.

-Współdziałamy z Zakładem Gospodarki Odpadów Komunalnych. Nasze przedszkolaki uczestnicz wycieczkach i spotkaniach z przedstawicielami zakładu.

-Nawiązaliśmy współpracę z panem pszczelarzem, którego zaprosiliśmy do przedszkola. W czasie spotkania przedszkolaki dowiedziały się o życiu pszczół, wykonywanej przez nich pracy, zwyczajach oraz znaczeniu w przyrodzie. Mogły z bliska obejrzeć przyrządy pszczelarza. Spotkanie poszerzyło wiedzę dzieci na temat pszczelarstwa oraz umożliwiło kontakt z produktami stworzonymi przez naturę . W czerwcu urządzamy festyn rodzinny dla wychowanków i ich rodzin.

-Bardzo cenimy sobie współpracę z rodzicami. To dzięki ich pomysłom i zaangażowaniu, udało nam się zachęcić do współpracy na rzecz ochrony środowiska lokalną społeczność. Rodzice aktywnie uczestniczą we wszystkich działaniach  przedszkola. Biorą udział w uroczystościach i akcjach aktywnie w nich uczestnicząc i przygotowując dzieci – akcja ,,Wiosna w ogrodzie ,wiosna w pogodzie’’; ,, Święto Ziemi’’; Sprzątanie Świata,  pokaz EKO-MODY; Dzień Kota  Współorganizują i nadzorują zbiórki – karmy dla zwierząt w schronisku, elektrośmieci, makulatury, plastikowych nakrętek i baterii. Rodzice współredagują, drukują a także wraz z dziećmi rozpowszechniają w lokalnym środowisku ulotki o treściach ekologicznych.

 

 4. Promocja podjętych działań ekologicznych.

Informacje dotyczące działań placówki umieszczane były na tablicy informacyjnej w holu przedszkola. W tym samym miejscu eksponowane były plakaty zredagowane przy współudziale dzieci i nauczycieli.

Na stronie internetowej  przedszkola  oraz Gazetce przedszkolnej ,,Jarzębinka” systematycznie ukazywały się wiadomości dotyczące naszych działań, zamierzeń i osiągnięć związanych z ekologią. Strona zawierała też dokumentację w postaci własnego ekologicznego programu przedszkola, ekologicznego kodeksu oraz zdjęć i sprawozdań z działań  przedszkolaków. Informacje o działaniach przedszkola na rzecz środowiska zamieszczane były na portalu internetowym Olsztyn 24. Dyrektor przedszkola , nauczyciele oraz dzieci udzielali wywiadów dla Radia Olsztyn oraz TVP Olsztyn .

Systematycznie prowadzona jest przedszkolna kronika znajdują się w miej ważne wydarzenia z życia naszej placówki  oraz okazjonalne wpisy zaproszonych gości biorących udział w przedszkolnych uroczystościach .  We wszystkie działaniach  przedszkola bardzo  aktywnie angażują się rodzice i opiekunowie naszych wychowanków, którzy  współredagują, a także wraz
z przedszkolakami pomagają w rozpowszechnianiu ulotek o treściach proekologicznych oraz informujących lokalną społeczność o działaniach i podjętych akcjach w przedszkolu.

 

 5. Dokumentacja potwierdzająca realizację podejmowanych zadań.