RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Treść rozporządzenia:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

stosownie do treści art. 13 RODO  informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie,

ul. Jagiellońska 8,   10-271 Olsztyn,

tel.: 89 526-04-43,

e-mail: przedszkole@pm10.olsztyn.eu

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania oraz zapewnienia właściwej komunikacji.

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w sekretariacie placówki oraz do pobrania ze strony internetowej https://pm102015.bip.gov.pl

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych.

8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych:

Tomasz Trzciałkowski

tel. +48511793443

email: kontakt@idpo.pl

             Ewa Konieczko

dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 im. Jana Pawła II  w Olsztynie