Rekrutacja 2022/2023

INFORMUJEMY WAŻNE

12 kwietnia 2022r. o godz.14.00 zostały podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydata mogą Państwo sprawdzić logując się do systemu rekrutacji:

https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/News

Rodzic (opiekun prawny) kandydata umieszczonego na liście dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązany jest w dniach od 13 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.

Niezłożenie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola powoduje utratę miejsca w przedszkolu.

Wzór_oświadczenia_woli (5)     PROSZĘ KLIKNĄĆ NA LINK

——————————————————————————————

 Rodzice

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego

https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/News

link do strony

———————————————————————————————————————————-

Informujemy, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się zgodnie z:

USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

terminy – zarządzenie nr 2

Zarządzeniem nr 2/2022 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2022/2023

uchwała w spr. kryteriów – XII.2

UCHWAŁA NR XLI/773/17 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn

na rok szkolny 2022/2023:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02 marca 2022 r.

od godz. 8.00

do 16 marca 2022 r.

do godz. 15.00

od 02 sierpnia 2022 r.

od godz. 8.00

do 05 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 marca 2022 r.

do 11 kwietnia 2022 r.

od 06 sierpnia 2022 r.

do 16 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 kwietnia 2022 r.

godz. 14.00

17 sierpnia 2022 r.

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 13 kwietnia 2022 r.

do 19 kwietnia 2022 r.

do godz. 15.00

od 18 sierpnia 2022 r.

do 22 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia 2022 r.

godz. 14.00

23 sierpnia 2022 r.

godz. 14.00

Ważne:

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się

                                2 marca 2022 r. o godz. 8.00

Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu w terminie

od 2 marca 2022 r. do 16 marca 2022 r.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego

https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/News

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie, która zostanie udostępniona przed rekrutacją

https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/Offers/FilterZP

Rodzic może wybrać 3 przedszkola .

Pisemny wniosek należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

  • Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci 3-6 letnich z zastosowaniem tych samych kryteriów.

  • Do przedszkola przyjmuje się kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.

  • Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, zgodnie z kryteriami.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2)  niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać 80 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

UCHWALE Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

Są to następujące kryteria:

1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 25 punktów,

2) kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata – 20 punktów,

3) uczestniczenie rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola – 15 punktów,

4) przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:

  1. do 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 15 punktów,

  2. od 151% do 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 10 punktów,

  3. powyżej 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 5 punktów.

2022-2023 Regulamin rekrutacji 2022-23Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3

Link do komunikatu: https://www.facebook.com/ciuwo.olsztyn/photos/a.109203671701364/11049127…