Projekt ekologiczny ,,Ekolodzy to MY”

AUTORSKI PROJEKT EKOLOGICZNY

,,Ekolodzy to My’’

Autor : Joanna Koziatek

    W ostatnich latach obserwujemy systematyczne niszczenie środowiska naturalnego przez  człowieka.  Ludzie  zatruwają  powietrze,  wodę,  niszczą  lasy  i  glebę.  Wobec takiego zagrożenia nie można pozostać obojętnym. Musimy powstrzymać tą dalszą dewastację  przyrody  i  chronić  istniejące  zasoby.  Ważną  rolę  w  tym  procesie odgrywa zapoczątkowana  już  w  przedszkolu  edukacja przyrodnicza  i  ekologiczna .Dlatego już w tym wieku należy pokazywać dzieciom potęgę i piękno otaczającego nas świata, uświadamiać mu fakt, że człowiek, rośliny, zwierzęta czy przyroda martwa stanowią cząstkę tego samego środowiska i mają w równym stopniu prawo do istnienia. Dlatego już w przedszkolu należy wprowadzać podstawowe elementy ochrony środowiska przez które będziemy kształtować u dzieci postawę ekologiczną. Postawa ta będzie się charakteryzowała ciekawością świata i współzależnością występującą w tym świecie, poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi oraz uczeniem się odpowiedzialności za przyrodę i środowisko.  Ważne  jest  kształtowanie  u  dzieci  poczucia  odpowiedzialności  za  otaczający  nas świat, wyrabianie właściwych postaw i zachowań tak, aby w przyszłości  już jako dorośli ludzie umieli odpowiednio zadbać o przyrodę i środowisko Jednocześnie należy  pamiętać,  aby  to  nabywanie  wiedzy  o  świecie  przyrody dokonywało się poprzez:

 • ODKRYWANIE
 • POZNAWANIE
 • DZIAŁANIE W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU PRZYRODNICZYM

Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu : 15.10.2022-30.06.2024

Cel główny projektu:

 Głównym celem tego etapu nauki staje się zbliżenie dziecka do świata przyrody, poprzez ukształtowanie właściwego opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt oraz poprawnego rozumienia roli i miejsca  jakie  zajmuje  w przyrodzie  człowiek.  Dziecko  przedszkolne  poprzez  obserwację  przyrody  ma  poznać  jej różnorodność oraz podstawowe procesy kierujące życiem roślin i zwierząt

 Opis projektu: 

Projekt ,,Ekolodzy to MY ‘’ jest skierowany do przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie. Razem w projekcie uczestniczyć będzie 75-oro dzieci. Projekt obejmuje: nauczycieli  grupy : I ,II ,III oraz  zaproszonych gości oraz rodziców w trakcie realizacji  zadań wynikających z projektu.

CELE PROJEKTU EDUKACYJNEGO

CELE GŁÓWNE:

 • Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania świata przyrody poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie

 • Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:

 • Pozna wybrane środowiska przyrodnicze np. las, park, łąkę, staw –charakterystyczną dla niego roślinność i zwierzęta

 • Przyzwyczaja się do nie zrywania roślin, poszanowania przyrody

 • Obserwuje rośliny występujące w najbliższym otoczeniu; rozpoznaje po liściach lub owocach np. kasztanowiec, jarzębinę

 • Poznaje zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku

 • Rozumie znaczenie powietrza, wody i gleby w życiu ludzi i zwierząt. Poznaje przyczyny ich zanieczyszczeń.

 • Eksperymentuje:

– wykonuje proste pomiary zanieczyszczenia powietrza, poznaje jego właściwości

– obserwuje siłę i kierunek wiatru za pomocą wiatraczków

 • Poznaje wybrane zwierzęta chronione w Polsce :np. orły, dzięcioły, kozica górska, skowronek, oraz rośliny: zawilec, krokus, sasanka, szarotka, cis.

 • Systematycznie dokarmia zimą ptaki w ogrodzie przedszkolnym

 • Obserwuje ptaki

 – zakładanie gniazd, wyląg piskląt, opiekę nad potomstwem.

 • Poznaje zamknięty obieg wody w przyrodzie i jego znaczenie

 • Przeprowadza proste doświadczenia i eksperymentuje-

– poznaje parowanie i skraplanie

– obserwuje rozpuszczalność różnych substancji w wodzie

– poznaje sposoby oczyszczania wody.

 • Rozumie konieczność sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka.

 • Dowiaduje się o działaniach ludzi zmierzających do ochrony przyrody, np. zakładanie filtrów, utylizacja śmieci, oczyszczanie ścieków.

 • Bierze czynny udział w akcjach propagujących idee ekologiczne

 – wykonuje prace plastyczne, plakaty, bierze udział w konkursach , oraz w akcjach  związanych z ochroną środowiska np. zbieranie nakrętek, „Sprzątanie świata”

 • Rozumie, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie może żyć

 • Czynnie uczestniczy w obchodach wybranych dni

FORMY PRACY

 • praca w grupach

 • praca indywidualna

 • praca z całą grupą przedszkolną

 • praca w parach

METODY PRACY

 • metody asymilacji wiedzy (pogadanka, praca z książką ,oglądanie albumów, plansz edukacyjnych)

 • metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (metoda problemowa, metoda sytuacyjna, burza mózgów, gry dydaktyczne)

 • metody eksponujące (metody impresyjne, metody ekspresyjne)

 • metody praktyczne (eksperyment, obserwacja)

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA

DZIECKO :

 • Rozumie zachodzące zjawiska i potrafi wyciągać wnioski

 • Potrafi wymienić różne stany skupienia wody, zna nowe zwrot

 • Wie, jak zachowuje się woda w rzeczce podczas różnych pór roku

 • Potrafi wymienić podstawowe źródła wody (rzeki, jeziora, oceany, morza, opady)

 • Rozumie znaczenie wody w życiu człowieka, roślin czy zwierząt

 • Wie, dlaczego wodę należy oszczędzać

 • Wie i potrafi powiedzieć, na czym polega praca leśnika

 • Potrafi nazwać poszczególne owady i zwierzęta żyjące w lesie

 • Rozumie znaczenie przyrody-lasu w życiu człowieka i zwierząt

 • Wie, jak należy dbać o przyrodę-las;

 • Wie, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy

 • Potrafi opisać zmiany zachodzące w przyrodzie w zależności od pory roku

 • Rozumie, że rzeka, jezioro czy morze, mogą być miejscem do wypoczynku

 • Potrafi współdziałać  z  rówieśnikami  z  grupy  podczas  przeprowadzania eksperymentów, czy obserwacji

 • Potrafi zachowywać się bezpiecznie w różnych napotkanych sytuacjach

W ramach realizacji  projektu ekologicznego ,,Ekolodzy to MY ” zostały zrealizowane następujące działania : 

1.Zajęcia z Dogoterapii

Z okazji Dnia Psa nasze przedszkole odwiedził pies terapeutyczny Leoś wraz ze swoją opiekunką .Przedszkolaki zostały zapoznane z pieskiem oraz dowiedziały się jak należy zachować się w obecności psa. Pani terapeutka przeprowadziła zabawy edukacyjne z elementami dogoterapii, której celem jest wszechstronny rozwój podopiecznych, dostarczanie pozytywnego bodźca i satysfakcji z przebywania z psim przyjacielem. Dzieci chętnie współpracowały podczas zabawy z psem, między innymi: wydawały mu komendy, które Leoś wykonywał, karmiły i ukrywały przysmaki .Podczas praktycznych zajęć dzieci utrwaliły swoją wiedzę dotyczącą właściwego opiekowania się i traktowania czworonożnych przyjaciół. Wizyta psa terapeuty w przedszkolu wniosła wiele nowych doświadczeń w życie przedszkolaków.

Opiekunka wydaje komendę psu Opiekunka wydaje komendę psu Dzieci i opiekunka siedzą zpsem Dzieci patrzą na psa i jego opiekunkęDzieci i pies Leoś Dzieci obserwują jak pies pije z miski wodę

2.Jesienna pogoda -improwizacje muzyczno-plastyczne 

Gdy za oknem jednego dnia szaro i pochmurno a drugiego jeszcze słonko grzeje przyszedł czas by porozmawiać o jesiennej pogodzie .

   Dziewczynki tańczą z parasolkami  Dzieci układają kropelki na chmurce Dzieci oglądają obrazki

3.Jesienne drzewo – improwizacje muzyczno-plastyczne

Podczas zajęć poznawaliśmy dary jesieni, tańczyliśmy , liczyliśmy kasztany i liście . Braliśmy udział w ćwiczeniach gimnastycznych z listkami – chusteczkami. Wykonywaliśmy również pracę plastyczną ,,Jesienne drzewo ”. 

Dzieci bawią się chustą Dzieci malują jesienne drzewo Dzieci malują jesienne drzewo Chłopiec przykleja listek Dziewczynki przyklejają listki Dziewczynka przykleja listek Jesienne drzewo

4.Dzień Jeża

10 listopada obchodzony jest „Dzień Jeża”. Przedszkolaki miały okazję poszerzyć wiadomości dotyczące środowiska naturalnego jeży, ich wyglądu, sposobu poruszania się, odżywiania oraz tego, w jaki sposób przygotowują się do zimy. Dzieci dowiedziały się również na jak długo jeże zapadają w sen zimowy. Ponadto nie mogło zabraknąć tradycyjnej zabawy „Na dywanie siedzi jeż”. ,,Misie ”wysłuchały opowiadania „Jak Kolczatek szukał mieszkania”- Heleny Bechlerowej , które zostało zilustrowane za pomocą historyjki obrazkowej, którą dzieci po wysłuchaniu ułożyły w odpowiedniej kolejności. Na zakończenie wspaniałego dnia dzieci  ulepiły z masy solnej jeżyki.

Dziewczynka zawiesza obrazek Chłopiec zawiesza obrazek Dzieci lepią z masy solnej jeżyka Dzieci lepią z masy solnej jeżyka Dzieci lepią z masy solnej jeżyka  Dzieci [ pokazują swoje jeżyki

5.Wycieczka na stragan owocowo-warzywny

 Dzieci z grupy I wybrały się na wycieczkę na pobliski stragan owocowo-warzywny. Przedszkolaki rozpoznawały i nazywały wystawione warzywa i owoce. Miały również okazję kupić warzywa i owoce, które zabrały do kącika przyrody znajdującego  się w sali przedszkolnej. Dzięki tej wycieczce przedszkolaki  dowiedziały się, że owoce oraz warzywa posiadają ogromne walory zdrowotne i należy je jeść w dużych ilościach.

Dzieci oglądają warzywa na straganie Dziewczynka kupuje warzywa Dziewczynka ogląda warzywa Dzieci oglądają warzywa Dzieci oglądają warzywa Dzieci trzymają koszyk z warzywami Dziewczynka ogląda owoce i warzywa Dzieci wracają z wycieczki na stragan

6.Owocowe zabawy” – zabawy dydaktyczne utrwalające wiadomości o owocach i ich wartościach odżywczych.  

Dzieci ćwiczą   Dzieci tańczą Dzieci malują jabłka Dzieci malują jabłka Dzieci malują jabłko Dzieci malują jabłko Dzieci wylepiają jabłka Dzieci wylepiają jabłka Dzieci kolorują gruszki Dzieci kolorują gruszki Dzieci kolorują gruszki

7.Jesienny las – projekt 

W czasie zajęć dzieci poznawały dary jesieni, tańczyły, liczyły kasztany i liście . Brały udział w ćwiczeniach gimnastycznych z listkami – chusteczkami. Wykonywaliśmy również twórcze prace plastyczne o tematyce jesiennej

dziecko stempluje

7.Kolorowe liście 

Zajęcia badawcze -odkrywanie przyczyny zmiany barwy liści z wykorzystaniem lup

chłopiec maluje liść na żółto troje dzieci maluje chłopiec z listkiem klonu   trzech chłopców skupionych na malowaniu

8.Dzień Drzewa

10 października w Polsce obchodzony jest Dzień Drzewa, organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne i nadleśnictwa. Z tej okazji 12.10.2022 roku odwiedziła nasze  przedszkole Pani Leśnik. Dzieci oczekiwały jej wizyty z niecierpliwością od samego rana. Celem spotkania było uświadomienie roli drzew i zwierząt mieszkających w lesie i ich znaczenia w życiu człowieka. Pani Leśnik omówiła z dziećmi zasady bezpiecznego zachowania się w lesie .Zaznaczyła też, to że człowiek przebywając w lesie jest jego gościem i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim żyjących. Dzieci wspólnie z panią Leśnik posadziły w ogrodzie sadzonki drzew : dębu i lipy.

  Dziewczynka pokazuje szyszke Dzieci rozmawiają z panią leśnik Dzieci rozmawiają z panią leśnik Dzieci i pani leśnik pokazują sadzonkę drzewa Dzieci sadzą sadzonkę drzewa Dzieci sadzą sadzonkę drzewa

9.,Przyroda słowem malowana ‘’

 Konkurs organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie. Wydarzenie to miało miejsce w ramach obchodów Święta Drzewa. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki, układy taneczne.

10.Co pływa ,co tonie ? – zajęcia badawcze

11.Leśne łowy- zabawa w szukanie skarbów przyrody

dzieci z kartami leśne łowydziecko z kartą leśne łowy

12.Posadź drzewo z Prezydentem i leśnikami.

Czwarta edycja akcji #sadziMY odbyła się 29 i 30 września. W ostatnie dwa dni września leśnicy znów zapraszali Polaków do ogólnopolskiego sadzenia drzew, na które leśnicy przygotowali milion sadzonek i przekazywali wszystkim chętnym nieodpłatnie. My również otrzymaliśmy sadzonkę dębu, który zasadziliśmy w naszym ogrodzie przedszkolnym.

dzieci ze świerkiemdzieci z leśniczym w Lasach Państwowych

13.Śnieg  – zabawy sensoryczne

Dzieci z grupy Motylki poznają zjawiska pogodowe. A tu taka niespodzianka „śnieg” w sali, czyli zabawy sensoryczne.

14.Dzień dinozaurów

Przedszkolaki na zajęciach stworzyły makietę świata z prehistorii oraz słuchanie piosenek o dinozaurach, oglądanie bajki o tematyce związanej z dinozaurami, układanie puzzli, oglądanie albumów o życiu dinozaurów w dalekiej przeszłości oraz zajęcia badawcze, dzięki którym dzieci mogły poznać działanie wulkanu.

chłopiec lepi z masy solnej dzieci tworzą makietę grupka dzieci przy makieciedzieci bawią się dinozaurami  dzieci wokół makiety dzieci z radości biją brawo

15.Ekologiczna choinka 

Przedszkolaki przed świętami Bożego Narodzenia dzieci ubierały choinkę w papierowe ozdoby ,które samodzielnie wykonały na zajęciach plastycznych.

dzieci dekorują choinkędzieci dekorują choinkę

16.Dokarmiamy ptaki zimą 

Przedszkolaki wiedzą, że zima to trudny czas dla ptaków, ze względu na niską temperaturę i trudne warunki pogodowe. W związku z tym ptaki mogą mieć problemy ze znalezieniem odpowiedniej ilości pokarmu. Dlatego dzieci z grupy I dbają o to, żeby w karmniku  przedszkolnym nie zabrakło pożywienia dla ptaków . Dokarmianie ptaków, szczególnie zimą, jest jedną z najbardziej rozpowszechnianych form ich ochrony. Dzieciom sprawia to ogromną radość, kiedy mogą wrzucić do karmnika różne ziarenka słonecznika, zboża, czy zawiesić na gałązce słoninkę dla sikorek. Nasi skrzydlaci przyjaciele na pewno są wdzięczni za taką pomoc.

Dzieci dokarmiają ptakiDzieci pokazują pokarm dla ptakówDzieci dokarmiają ptaki

17.Cztery pory roku w przyrodzie- obserwacja przyrody w czasie: pobytu w ogrodzie przedszkolnym , spacerów i wycieczek do parku i lasu

Jesień to piękna pora roku, pełna kolorów i cudownych widoków. Tegoroczna jesień przywitała nas piękną pogodą. Dlatego też zachęciła dzieci do spaceru po parku. Przedszkolaki podziwiały park w jesiennej szacie, otaczającą przyrodę, rozpoznawały gatunki drzew i liście, które zbierały w celu wzbogacenia kącika przyrody. W parku można odpocząć, dotlenić się i na pewno miło spędzić czas. Zima to wspaniała pora roku ,kiedy możemy wspaniale bawić się na śniegu.

Dzieci idą na spacer do parku Dzieci zbierają liście Dzieci zbierają liście Dzieci patrzą na staw ,który jest w parku