Projekt ekologiczny ,,Ekolodzy to MY”

AUTORSKI PROJEKT EKOLOGICZNY

,,Ekolodzy to My’’

Autor : Joanna Koziatek

    W ostatnich latach obserwujemy systematyczne niszczenie środowiska naturalnego przez  człowieka.  Ludzie  zatruwają  powietrze,  wodę,  niszczą  lasy  i  glebę.  Wobec takiego zagrożenia nie można pozostać obojętnym. Musimy powstrzymać tą dalszą dewastację  przyrody  i  chronić  istniejące  zasoby.  Ważną  rolę  w  tym  procesie odgrywa zapoczątkowana  już  w  przedszkolu  edukacja przyrodnicza  i  ekologiczna .Dlatego już w tym wieku należy pokazywać dzieciom potęgę i piękno otaczającego nas świata, uświadamiać mu fakt, że człowiek, rośliny, zwierzęta czy przyroda martwa stanowią cząstkę tego samego środowiska i mają w równym stopniu prawo do istnienia. Dlatego już w przedszkolu należy wprowadzać podstawowe elementy ochrony środowiska przez które będziemy kształtować u dzieci postawę ekologiczną. Postawa ta będzie się charakteryzowała ciekawością świata i współzależnością występującą w tym świecie, poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi oraz uczeniem się odpowiedzialności za przyrodę i środowisko.  Ważne  jest  kształtowanie  u  dzieci  poczucia  odpowiedzialności  za  otaczający  nas świat, wyrabianie właściwych postaw i zachowań tak, aby w przyszłości  już jako dorośli ludzie umieli odpowiednio zadbać o przyrodę i środowisko Jednocześnie należy  pamiętać,  aby  to  nabywanie  wiedzy  o  świecie  przyrody dokonywało się poprzez:

 • ODKRYWANIE
 • POZNAWANIE
 • DZIAŁANIE W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU PRZYRODNICZYM

Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu : 15.10.2022-30.06.2024

Cel główny projektu:

 Głównym celem tego etapu nauki staje się zbliżenie dziecka do świata przyrody, poprzez ukształtowanie właściwego opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt oraz poprawnego rozumienia roli i miejsca  jakie  zajmuje  w przyrodzie  człowiek.  Dziecko  przedszkolne  poprzez  obserwację  przyrody  ma  poznać  jej różnorodność oraz podstawowe procesy kierujące życiem roślin i zwierząt

 Opis projektu: 

Projekt ,,Ekolodzy to MY ‘’ jest skierowany do przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie. Razem w projekcie uczestniczyć będzie 75-oro dzieci. Projekt obejmuje: nauczycieli  grupy : I ,II ,III oraz  zaproszonych gości oraz rodziców w trakcie realizacji  zadań wynikających z projektu.

CELE PROJEKTU EDUKACYJNEGO

CELE GŁÓWNE:

 • Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania świata przyrody poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie

 • Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:

 • Pozna wybrane środowiska przyrodnicze np. las, park, łąkę, staw –charakterystyczną dla niego roślinność i zwierzęta

 • Przyzwyczaja się do nie zrywania roślin, poszanowania przyrody

 • Obserwuje rośliny występujące w najbliższym otoczeniu; rozpoznaje po liściach lub owocach np. kasztanowiec, jarzębinę

 • Poznaje zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku

 • Rozumie znaczenie powietrza, wody i gleby w życiu ludzi i zwierząt. Poznaje przyczyny ich zanieczyszczeń.

 • Eksperymentuje:

– wykonuje proste pomiary zanieczyszczenia powietrza, poznaje jego właściwości

– obserwuje siłę i kierunek wiatru za pomocą wiatraczków

 • Poznaje wybrane zwierzęta chronione w Polsce :np. orły, dzięcioły, kozica górska, skowronek, oraz rośliny: zawilec, krokus, sasanka, szarotka, cis.

 • Systematycznie dokarmia zimą ptaki w ogrodzie przedszkolnym

 • Obserwuje ptaki

 – zakładanie gniazd, wyląg piskląt, opiekę nad potomstwem.

 • Poznaje zamknięty obieg wody w przyrodzie i jego znaczenie

 • Przeprowadza proste doświadczenia i eksperymentuje-

– poznaje parowanie i skraplanie

– obserwuje rozpuszczalność różnych substancji w wodzie

– poznaje sposoby oczyszczania wody.

 • Rozumie konieczność sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka.

 • Dowiaduje się o działaniach ludzi zmierzających do ochrony przyrody, np. zakładanie filtrów, utylizacja śmieci, oczyszczanie ścieków.

 • Bierze czynny udział w akcjach propagujących idee ekologiczne

 – wykonuje prace plastyczne, plakaty, bierze udział w konkursach , oraz w akcjach  związanych z ochroną środowiska np. zbieranie nakrętek, „Sprzątanie świata”

 • Rozumie, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie może żyć

 • Czynnie uczestniczy w obchodach wybranych dni

FORMY PRACY

 • praca w grupach

 • praca indywidualna

 • praca z całą grupą przedszkolną

 • praca w parach

METODY PRACY

 • metody asymilacji wiedzy (pogadanka, praca z książką ,oglądanie albumów, plansz edukacyjnych)

 • metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (metoda problemowa, metoda sytuacyjna, burza mózgów, gry dydaktyczne)

 • metody eksponujące (metody impresyjne, metody ekspresyjne)

 • metody praktyczne (eksperyment, obserwacja)

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA

DZIECKO :

 • Rozumie zachodzące zjawiska i potrafi wyciągać wnioski

 • Potrafi wymienić różne stany skupienia wody, zna nowe zwrot

 • Wie, jak zachowuje się woda w rzeczce podczas różnych pór roku

 • Potrafi wymienić podstawowe źródła wody (rzeki, jeziora, oceany, morza, opady)

 • Rozumie znaczenie wody w życiu człowieka, roślin czy zwierząt

 • Wie, dlaczego wodę należy oszczędzać

 • Wie i potrafi powiedzieć, na czym polega praca leśnika

 • Potrafi nazwać poszczególne owady i zwierzęta żyjące w lesie

 • Rozumie znaczenie przyrody-lasu w życiu człowieka i zwierząt

 • Wie, jak należy dbać o przyrodę-las;

 • Wie, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy

 • Potrafi opisać zmiany zachodzące w przyrodzie w zależności od pory roku

 • Rozumie, że rzeka, jezioro czy morze, mogą być miejscem do wypoczynku

 • Potrafi współdziałać  z  rówieśnikami  z  grupy  podczas  przeprowadzania eksperymentów, czy obserwacji

 • Potrafi zachowywać się bezpiecznie w różnych napotkanych sytuacjach

W ramach realizacji  projektu ekologicznego ,,Ekolodzy to MY ” zostały zrealizowane następujące działania : 

 

Rok szkolny 2023/2024

Z ogromną radością informujemy, iż nasze Przedszkole otrzymało:

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

„Szkoła Przyjazna Środowisku”,

który jest przyznawany placówkom na okres trzech lat.

8 listopada 2023 r. podczas uroczystej gali, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim Koordynator Pani Joanna Koziatek odebrała z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Marka Nowackiego przyznany placówce certyfikat.

Certyfikat otrzymują placówki, które:

 • integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska;

 • doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze, w szczególności w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju;

 • odejmują i angażują do działań społeczność szkolną i społeczność lokalną;

 • podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej oraz motywują do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

1.EKOLOGICZNA CHOINKA W PRZEDSZKOLU

Przed nami Mikołajki. Oczekując wizyty szczególnego gościa, dzieci ubrały dziś choinkę. Przygotowania zaczęliśmy już dzień wcześniej – własnoręcznie wykonując wszystkie ozdoby potrzebne do udekorowania świątecznego drzewka. Zawisły na nim pierniczki oraz kolorowy łańcuch.

Mamy nadzieję, że nasza wesoła choinka spodoba się Mikołajowi.

dzieci zawieszają ozdobyzawieszamy łańcuchdzieci zawieszają ozdobychłopiec stoi przy choincedzieci siedzą wokół choinkidziewczynka wiesza piernik na choinkę

2.WYCIECZKA DO MUZEUM PRZYRODY

29 listopada dzieci z grupy II odwiedziły Muzeum Przyrody w Olsztynie. Celem wycieczki było  zwiedzanie muzeum oraz zdobycie wiadomości na temat ,,Jak zwierzęta przygotowują się do zimy”. Największym walorem dydaktycznym wycieczki, jest fakt, iż wykracza ona swoim zasięgiem poza nauczanie w budynku przedszkolnym, ponieważ edukacja przyrodnicza w przedszkolu to nie tylko zajęcia przy stolikach i wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim konkretne działanie w środowisku i dla środowiska, stwarzanie takich sytuacji, by dzieci samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad, by same umiały wyciągać właściwe wnioski, myśleć i przewidywać. Uwrażliwianie dzieci od samego początku ich edukacji na potrzeby środowiska, bogacenie ich wiedzy o zależnościach zachodzących, wskazywanie piękna i różnorodności przyrody ma uzmysłowić już małym dzieciom jak wiele zależy właśnie od człowieka. Dziecku w wieku przedszkolnym powinniśmy stworzyć takie warunki, aby były uruchomione wszystkie zmysły, jakimi dysponuje człowiek. Aby dziecko mogło ciekawie opowiedzieć o tym, co go zaciekawiło, zainteresowało, musi najpierw to poznać, dotknąć. Im większa wrażliwość cechuje przedszkolaka, tym więcej możliwości dopatrywania się piękna we wszystkich aspektach życia – w świecie przyrody.

dzieci oglądają zwierzęta chłopiec pokazuje obrazek zające dzieci oglądają okazy przyrodnicze orzeł ryś dziewczynka szuka obrazka rodzina jeleniowatych dzieci na warsztatach żubry kuny sowy dzieci oglądają karty pracy łosie ryby warsztaty ,,Jak zwierzęta przygotowują się do zimy''

3.DZIEŃ JEŻA

dzieci wykonują jeżedzieci robią jeże      dzieci bawią się z jeżami dzieci wykonują jeże

4.Rozstrzygnięcie konkursu ,,Jestem Przyjacielem Lasu 2023″

5.Spotkanie z leśniczym

27 października  nasze przedszkole odwiedził  pan leśniczy z Nadleśnictwa Kudypy. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się m.in., że głównym zadaniem leśniczego jest dbanie o zwierzęta, zwłaszcza w okresie zimowym. Pan Paweł opowiadał dzieciom o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Podkreślił, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje zwierząt w nim mieszkających. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje wybranych zwierząt leśnych. Spotkanie z  pewnością uwrażliwiło dzieci na piękno otaczającej przyrody oraz wzbudziło większe poczucie odpowiedzialności za nią.

6.Jestem przyjacielem lasu – konkurs zorganizowany przez LOP

Dziękujemy wszystkim rodzicom oraz dzieciom za udział  w akcji zbierania kasztanów i żołędzi. Zebrane kasztany i żołędzie pozwolą mieszkańcom lasu przetrwać nadchodzącą zimę. Zebrane dary lasu przedszkolaki przekazały panu  leśniczemu , który został zaproszony do naszego przedszkola.

DZIECI PRZEEKAZUJĄ DARY LASUDZIECI I ZEBRANE DARY LASU

7.Szaruga i słota jesienna – zajęcia ze studentkami

W piątek grupa II ,,Motylki” pod kierunkiem pani Asi wystąpiła w inscenizacji do tekstu D. Gellner pod tytułem „Deszczowy Król”. Dzieci z radością wcieliły się w rolę małych aktorów. Ich występ został nagrodzony przez widzów ( panie studentki ) gorącymi brawami! Po występie przedszkolaki  malowały na foli malarskiej deszczową pogodę.

CHŁOPIEC PRZEKAZUJE KROPELKĘ KOLEZĄNCE DZIECI TAŃCZĄ DZIECI CHODZĄ DZIECI TAŃCZĄ Z PARASOLKAMI DZIECI TAŃCZĄ Z PARASOLKAMI CHŁOPIEC Z DZIEWCZYNKĄ CHODZĄ MIĘDZY KAŁUŻAMI DZIECI SIEDZĄ W KOLE DZIECI CHODZĄ Z PARAOLKAMI KRÓL PRZEKAZUJE KROPELKĘ DESZCZU KOLEŻANCE DZIECI RAZEM Z PANIĄ STOJĄ WKOLE CHŁOPIEC PRZEKAZUJE KROPELKĘ DZIEWCZYNCE DZIECKO PRZEKAZUJE KROPELKĘ DRUGIEMU DZIECKUdzieci układają kropelki na chmurkachDZIEWCZYNKA UŁOŻYŁA KROPELKIDZIECI MALUJĄ NA FOLIDZIECI MALUJĄ NA FOLIDZIECI MALUJĄ NA FOLIDZIECI MALUJĄ NA FOLIDZIECI MALUJĄ DESZCZDZIECI MALUJĄ DESZCZDZIECI MALUJĄ DESZCZDZIECI MALUJĄ DESZCZDZIECI NAŚLADAUJĄ DESZCZDZIECI SIEDZĄ W KOLE

8.Sprzątamy dla Polski – Akcja Ogólnopolska

W środę, 4 października 2023 roku odbyła się kolejna, VI już edycja ogólnopolskiej akcji #SprzątamyDlaPolski. Podobnie jak w latach ubiegłych i tym razem wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Akcja była  skierowana  do dzieci i młodzieży , organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych w każdym wieku oraz innych grup społecznych, także tych nieformalnych.

Chłopiec trzyma worek z uzbieranymi śmieciamiDzieci zbierają śmieci z terenu wokół przedszkolaDzieci zbierają śmieciDzieci zbierają śmieciDzieci zbierają śmieciDzieci zbierają śmieci

9.Jesienne dary z sadu

Na zajęciach  dydaktycznych poznaliśmy różne owoce ( krajowe i egzotyczne ) Dowiedzieliśmy się, że są one bardzo zdrowe. Wiemy także, że trzeba je myć przed jedzeniem. Na zajęciach plastycznych wykonaliśmy prace związane z tematyką owoców. Rozwiązywaliśmy zagadki o owocach .Bawiliśmy się w zabawę ruchową ,,Sałatka owocowa’ ’.Rozpoznawaliśmy owoce po smaku i dotyku .Nauczyliśmy się piosenki ,,Małe czerwone jabłuszko”.

Owoce - praca plastycznaOwoce praca plastycznaOwoce praca plastycznazabawa ,,Sałatka owocową''Zabawa sałatka owocowaDzieci oglądają obrazki z owocamiDzieci oglądają obrazki z owocamiDziewczynka pokazuje owocDzieci oglądają owoceChłopiec pokazuje owocDziewczynka pokazuje gruszkęDzieci wykonują pracę plastycznąDzieci wydzierają papierkiDzieci wydzierają papierkiDzieci wykleją owoceDzieci klejąDzieci wykonują pracęDzieci wykonują owoce Dzieci wylepiają papierkami sylwety owocówNauczycielka tłumaczy jak wykonać zadanie

10.Wycieczka do Lasu Miejskiego

tablica EDUKACYJNA Tablica edukacyjna Nauczycielka opowiada dzieciom o lesie Dzieci wędrują po lesie Nauczycielka pokazuje dzieciom leśne zwierzęta Nauczycielka opowiada o leśnej przyrodzie

11.Spacer do parku

Dnia 6 września ,,Motylki ” udały się na spacer do Parku Miejskiego. W trakcie spaceru dzieci obserwowały przyrodę, dzieliły się wiedzą nt. ochrony przyrody, słuchały różnych odgłosów, utrwalały nazwy drzew, liści i owoców, porównywały liście pod względem koloru, wielkości i kształtu. Wszyscy w doskonałym humorze wróciliśmy do przedszkola, gdzie czekał na nas smaczny obiadek.

Dzieci idą do parkuDzieci idą do parkukaczki pływają po stawieDzieci obserwują przyrodęDzieci oglądają kaczki

12.W sklepie ogrodniczym

14.Jak przedszkolaki dary jesieni poznawały – zajęcia w Bibliotece ABECADŁO

Dzieci grają na instrumentach     

……………………………………………………………………………………….

Rok szkolny 2022/2023

1.Zajęcia z Dogoterapii

Z okazji Dnia Psa nasze przedszkole odwiedził pies terapeutyczny Leoś wraz ze swoją opiekunką .Przedszkolaki zostały zapoznane z pieskiem oraz dowiedziały się jak należy zachować się w obecności psa. Pani terapeutka przeprowadziła zabawy edukacyjne z elementami dogoterapii, której celem jest wszechstronny rozwój podopiecznych, dostarczanie pozytywnego bodźca i satysfakcji z przebywania z psim przyjacielem. Dzieci chętnie współpracowały podczas zabawy z psem, między innymi: wydawały mu komendy, które Leoś wykonywał, karmiły i ukrywały przysmaki .Podczas praktycznych zajęć dzieci utrwaliły swoją wiedzę dotyczącą właściwego opiekowania się i traktowania czworonożnych przyjaciół. Wizyta psa terapeuty w przedszkolu wniosła wiele nowych doświadczeń w życie przedszkolaków.

Opiekunka wydaje komendę psu Opiekunka wydaje komendę psu Dzieci i opiekunka siedzą zpsem Dzieci patrzą na psa i jego opiekunkęDzieci i pies Leoś Dzieci obserwują jak pies pije z miski wodę

2.Jesienna pogoda -improwizacje muzyczno-plastyczne 

Gdy za oknem jednego dnia szaro i pochmurno a drugiego jeszcze słonko grzeje przyszedł czas by porozmawiać o jesiennej pogodzie .

   Dziewczynki tańczą z parasolkami  Dzieci układają kropelki na chmurce Dzieci oglądają obrazki

3.Jesienne drzewo – improwizacje muzyczno-plastyczne

Podczas zajęć poznawaliśmy dary jesieni, tańczyliśmy , liczyliśmy kasztany i liście . Braliśmy udział w ćwiczeniach gimnastycznych z listkami – chusteczkami. Wykonywaliśmy również pracę plastyczną ,,Jesienne drzewo ”. 

Dzieci bawią się chustą Dzieci malują jesienne drzewo Dzieci malują jesienne drzewo Chłopiec przykleja listek Dziewczynki przyklejają listki Dziewczynka przykleja listek Jesienne drzewo

4.Dzień Jeża

10 listopada obchodzony jest „Dzień Jeża”. Przedszkolaki miały okazję poszerzyć wiadomości dotyczące środowiska naturalnego jeży, ich wyglądu, sposobu poruszania się, odżywiania oraz tego, w jaki sposób przygotowują się do zimy. Dzieci dowiedziały się również na jak długo jeże zapadają w sen zimowy. Ponadto nie mogło zabraknąć tradycyjnej zabawy „Na dywanie siedzi jeż”. ,,Misie ”wysłuchały opowiadania „Jak Kolczatek szukał mieszkania”- Heleny Bechlerowej , które zostało zilustrowane za pomocą historyjki obrazkowej, którą dzieci po wysłuchaniu ułożyły w odpowiedniej kolejności. Na zakończenie wspaniałego dnia dzieci  ulepiły z masy solnej jeżyki.

Dziewczynka zawiesza obrazek Chłopiec zawiesza obrazek Dzieci lepią z masy solnej jeżyka Dzieci lepią z masy solnej jeżyka Dzieci lepią z masy solnej jeżyka  Dzieci [ pokazują swoje jeżyki

5.Wycieczka na stragan owocowo-warzywny

 Dzieci z grupy I wybrały się na wycieczkę na pobliski stragan owocowo-warzywny. Przedszkolaki rozpoznawały i nazywały wystawione warzywa i owoce. Miały również okazję kupić warzywa i owoce, które zabrały do kącika przyrody znajdującego  się w sali przedszkolnej. Dzięki tej wycieczce przedszkolaki  dowiedziały się, że owoce oraz warzywa posiadają ogromne walory zdrowotne i należy je jeść w dużych ilościach.

Dzieci oglądają warzywa na straganie Dziewczynka kupuje warzywa Dziewczynka ogląda warzywa Dzieci oglądają warzywa Dzieci oglądają warzywa Dzieci trzymają koszyk z warzywami Dziewczynka ogląda owoce i warzywa Dzieci wracają z wycieczki na stragan

6.Owocowe zabawy” – zabawy dydaktyczne utrwalające wiadomości o owocach i ich wartościach odżywczych.  

Dzieci ćwiczą   Dzieci tańczą Dzieci malują jabłka Dzieci malują jabłka Dzieci malują jabłko Dzieci malują jabłko Dzieci wylepiają jabłka Dzieci wylepiają jabłka Dzieci kolorują gruszki Dzieci kolorują gruszki Dzieci kolorują gruszki

7.Jesienny las – projekt 

W czasie zajęć dzieci poznawały dary jesieni, tańczyły, liczyły kasztany i liście . Brały udział w ćwiczeniach gimnastycznych z listkami – chusteczkami. Wykonywaliśmy również twórcze prace plastyczne o tematyce jesiennej

dziecko stempluje

7.Kolorowe liście 

Zajęcia badawcze -odkrywanie przyczyny zmiany barwy liści z wykorzystaniem lup

chłopiec maluje liść na żółto troje dzieci maluje chłopiec z listkiem klonu   trzech chłopców skupionych na malowaniu

8.Dzień Drzewa

10 października w Polsce obchodzony jest Dzień Drzewa, organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne i nadleśnictwa. Z tej okazji 12.10.2022 roku odwiedziła nasze  przedszkole Pani Leśnik. Dzieci oczekiwały jej wizyty z niecierpliwością od samego rana. Celem spotkania było uświadomienie roli drzew i zwierząt mieszkających w lesie i ich znaczenia w życiu człowieka. Pani Leśnik omówiła z dziećmi zasady bezpiecznego zachowania się w lesie .Zaznaczyła też, to że człowiek przebywając w lesie jest jego gościem i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim żyjących. Dzieci wspólnie z panią Leśnik posadziły w ogrodzie sadzonki drzew : dębu i lipy.

  Dziewczynka pokazuje szyszke Dzieci rozmawiają z panią leśnik Dzieci rozmawiają z panią leśnik Dzieci i pani leśnik pokazują sadzonkę drzewa Dzieci sadzą sadzonkę drzewa Dzieci sadzą sadzonkę drzewa

9.,Przyroda słowem malowana '’

 Konkurs organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie. Wydarzenie to miało miejsce w ramach obchodów Święta Drzewa. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki, układy taneczne.

10.Co pływa ,co tonie ? – zajęcia badawcze

11.Leśne łowy- zabawa w szukanie skarbów przyrody

dzieci z kartami leśne łowydziecko z kartą leśne łowy

12.Posadź drzewo z Prezydentem i leśnikami

Czwarta edycja akcji #sadziMY odbyła się 29 i 30 września. W ostatnie dwa dni września leśnicy znów zapraszali Polaków do ogólnopolskiego sadzenia drzew, na które leśnicy przygotowali milion sadzonek i przekazywali wszystkim chętnym nieodpłatnie. My również otrzymaliśmy sadzonkę dębu, który zasadziliśmy w naszym ogrodzie przedszkolnym.

dzieci ze świerkiemdzieci z leśniczym w Lasach Państwowych

13.Śnieg  – zabawy sensoryczne

Dzieci z grupy Motylki poznają zjawiska pogodowe. A tu taka niespodzianka „śnieg” w sali, czyli zabawy sensoryczne.

14.Dzień dinozaurów

Przedszkolaki na zajęciach stworzyły makietę świata z prehistorii oraz słuchanie piosenek o dinozaurach, oglądanie bajki o tematyce związanej z dinozaurami, układanie puzzli, oglądanie albumów o życiu dinozaurów w dalekiej przeszłości oraz zajęcia badawcze, dzięki którym dzieci mogły poznać działanie wulkanu.

chłopiec lepi z masy solnej dzieci tworzą makietę grupka dzieci przy makieciedzieci bawią się dinozaurami  dzieci wokół makiety dzieci z radości biją brawo

15.Ekologiczna choinka 

Przedszkolaki przed świętami Bożego Narodzenia dzieci ubierały choinkę w papierowe ozdoby ,które samodzielnie wykonały na zajęciach plastycznych.

dzieci dekorują choinkędzieci dekorują choinkę

16.Dokarmiamy ptaki zimą 

Przedszkolaki wiedzą, że zima to trudny czas dla ptaków, ze względu na niską temperaturę i trudne warunki pogodowe. W związku z tym ptaki mogą mieć problemy ze znalezieniem odpowiedniej ilości pokarmu. Dlatego dzieci z grupy I dbają o to, żeby w karmniku  przedszkolnym nie zabrakło pożywienia dla ptaków . Dokarmianie ptaków, szczególnie zimą, jest jedną z najbardziej rozpowszechnianych form ich ochrony. Dzieciom sprawia to ogromną radość, kiedy mogą wrzucić do karmnika różne ziarenka słonecznika, zboża, czy zawiesić na gałązce słoninkę dla sikorek. Nasi skrzydlaci przyjaciele na pewno są wdzięczni za taką pomoc.

Dzieci dokarmiają ptakiDzieci pokazują pokarm dla ptakówDzieci dokarmiają ptaki

17.Cztery pory roku w przyrodzie- obserwacja przyrody w czasie: pobytu w ogrodzie przedszkolnym , spacerów i wycieczek do parku i lasu

Jesień to piękna pora roku, pełna kolorów i cudownych widoków. Tegoroczna jesień przywitała nas piękną pogodą. Dlatego też zachęciła dzieci do spaceru po parku. Przedszkolaki podziwiały park w jesiennej szacie, otaczającą przyrodę, rozpoznawały gatunki drzew i liście, które zbierały w celu wzbogacenia kącika przyrody. W parku można odpocząć, dotlenić się i na pewno miło spędzić czas. Zima to wspaniała pora roku ,kiedy możemy wspaniale bawić się na śniegu.

Dzieci idą na spacer do parku Dzieci zbierają liście Dzieci zbierają liście Dzieci patrzą na staw ,który jest w parku

18.Światowy Dzień Kota

22 lutego obchodziliśmy przedszkolu nietypowe święto ,,Światowy Dzień Kota ”.W przedszkolu  wykorzystano ten dzień na organizację zabawy dla wszystkich przedszkolaków. Dzieci upodobniły się do czworonożnych przyjaciół, poprzez wymalowane na swoich twarzach piękne noski, wąsy i typowe dla kotków uszka. Zapoznały się z kocimi obyczajami oraz sposobem pielęgnacji i opieki jakiej wymagają. Były też wesołe „kocie zabawy” przy znanych piosenkach  oraz zagadki o kotach, różnorodne zadania konkursowe .

Celem obchodów tego dnia było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka oraz zwrócenie uwagi ludzi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt.

Dwoje dzieci przebranych za kotyChłopiec i dziewczynka biorą udział w pokazie kociej modyKoci pokaz modyDzieci stoją i śpiewają Pani dyrektor rozpoczyna balDzieci stoją przebrane za kotyDziewczynka pokazuje kartęDziewczynka ogląda kartędziewczynka tańczy z chłopcemDzieci tańcząDzieci tańcząDzieci tańczą ustawione w wężyku

19. Pomagamy bezdomnym zwierzętom ze schroniska

GRUPA III

Każdego roku  do schroniska trafia mnóstwo porzuconych, bezdomnych zwierząt. Część podopiecznych szybko znajduje nowy dom, lecz do wykarmienia wciąż pozostaje spora liczba zwierzaków. Z tego powodu nasze przedszkole organizuje zbiórkę karmy dla czworonożnych przyjaciół czekających na nowy dom.

GRUPA I

Dwie dziewczynki trzymają karmę dla zwierzątDziewczynka trzyma karmęDziewczynka trzyma karmęDziewczynka trzyma karmęDziewczynka trzyma karmęDziewczynka trzyma karmęDziewczynka trzyma karmęDziewczynka trzyma karmęDziewczynka trzyma karmę

20.Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierząt Leśnych

11 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierząt Leśnych z tej okazji  nasze przedszkole odwiedził niezwykły gość: pan leśniczy oraz pani leśnik. Na początku spotkania pan leśniczy zaprezentował dzieciom swój mundur. Pani leśnik opowiedziała nam o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Podkreśliła, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje wybranych zwierząt i np. sarny, dzika, lisa, szopa oraz rozwiązywać zagadki na ich temat . Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, w jaki sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy.

Pani leśnik trzyma figurę ptaka Dzieci przekazują album panu leśnikowi i pani leśnik Dzieci przkazują album panu leśnikowi i pani leśnik Materiały przyrodnicze stoją na stoliku        Dzieci słuchają zagadki zwierzętach

21.Dzień Dinozaura w grupie I

2 marca naszej grupie obchodziliśmy Dzień Dinozaura. święto znanych, prehistorycznych stworzeń .Z tej okazji  zorganizowaliśmy zajęcia, które wprowadziły dzieci w prehistoryczny świat i przybliżyły im życie tych wyjątkowych gadów. Przedszkolaki dowiedziały się m.in. jak wyglądały, czym się żywiły oraz w jaki sposób prawdopodobnie wyginęły. Podczas zajęć dzieci chętnie  porównywały wygląd dinozaurów, określały ich wielkość, segregowały je według określonej cechy. W zorganizowanych kąciku dinozaurów można było podziwiać diplodoki tyranozaury, triceratopsy, pterodaktyle itp. Nie zabrakło również ciekawych zabawach ruchowych  oraz  plastycznych związanych z tematyką zajęć.

Dziewczynka przebrana za dinozauraDziewczynka przebrana za dinozauraDziewczynka przebrana za dinozauraDzieci bawią się dinozauramiKącik dinozauraDziewczynka wybiera jajaka Dziewczynka wrzuca jajaka do pudełka

Dzieci grają w MemoryDzieci grają wMemoryDzieci grają w Memory

22.Wizyta w bibliotece ABECADŁO

Dzieci z grupy I były w bibliotece ABECADŁO na zajęciach edukacyjnych ,,Szukamy Wiosny”

Dzieci siedzą i słuchają wierszaDzieci siedzą i słuchają wierszykaDzieci siedzą i słuchają wierszykaDziecko trzyma słońce ( emblemat)Dzieci słuchają wierszykaDzieci siedzą i słuchają wierszykaDzieci oglądają prace plastyczneDzieci stoją przed wejściem do bibliotekiDzieci układają klockiDziewczynka zjeżdża ze zjeżdżalniDzieci razem z panią grają na instrumentachDzieci razem z panią grają na instrumentachDzieci bawią się chustąDzieci bawią się chustąDzieci stoją w kołachDzieci biegająDzieci szukają obrazkówDziewczynka wkłada obrazek do kołaPani tłumaczy dzieciom reguły zabawy

23.Pierwszy Dzień Wiosny

 Dnia 21 marca dzieci z naszego przedszkola świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. Uroczystość powitania Wiosny rozpoczęła się od  gier , piosenek i zabaw związanych z tą porą roku . Dzieci dowiedziały się o starym zwyczaju topienia Marzanny. Następnie wszyscy udaliśmy się do ogrodu przedszkolnego, gdzie Marzannę wodą oblaliśmy i w ten oto sposób na dobre Zimę pożegnaliśmy. W przedszkolu pojawiła się Pani Wiosna – kolorowa i radosna . Wszędzie wkoło zrobiło się zielono, a słońce zaczęło świecić mocniej. Bardzo się cieszymy, że Wiosnę powitaliśmy. Mamy nadzieję, że Zimę zobaczymy dopiero za rok.

Dzieci siedzą zkwiatami Dzieci maszerują zkwiatami Dzieci tańczą Dzieci siedzą i parzą na obrazki Dziecko trzyma obrazek Dziecko trzyma obrazek Dzieci tańczą z chustkami Dzieci tańczą Dzieci śpiewają Dzieci śpiewają Dzieci stoją wokół Marzanny pani stawia Marzannę w piaskownicy

24.Światowy Dzień Żaby

Światowy Dzień Żaby obchodzony jest 20 marca. Żaby to zwierzęta, które występują w wielu różnych gatunkach na całym świecie .Z tej okazji dzieci otrzymały zielone opaski  z wizerunkiem żabki. Podczas zajęć dydaktycznych przedszkolaki miały okazję poznać różne gatunki żab, ich budowę, sposób odżywiania oraz żwawo pląsały, rechotały i kumkały przy piosenkach o żabkach. Na zakończenie świętowania przedszkolaki wspólnie  wykonały pracę plastyczną ,,Rodzina żabek ”. To był naprawdę bardzo miły dzień spędzony w sympatycznej atmosferze!

Dzieci wykonują pracę plastycznąDzieci wykonują pracę plastycznąDzieci wykonują pracę plastycznąDzieci siedzą na chuścieDZIECI BAWIĄ SIĘ W ZABAWĘ ,,bocian I ŻABKI''DZIECI STOJĄ PRZED SWOJĄ PRACĄ PLASTYCZNĄ

25.Podziękowanie za zbiórkę karmy dla schroniska

 

 

DYPLOM ZE SCHRONISKA

 

26.Zajęcia o oszczędzaniu energii cieplnej w domu

8.03.2023r. była na zajęciach Pani z MPEC, która nas uczyła jak oszczędzać energię cieplną w domu np. należy wietrzyć szybko i intensywnie mieszkanie, suszenie prania na suszarce, przykręcać zawody grzejnikowe, gdy wychodzimy na dłuższy czas z mieszkania, nocą, a także w pomieszczeniach, w których aktualnie nie przebywamy. Dzieci otrzymały kolorowanki, aby utrwalić zdobyte wiadomości

.Pani pokazuje dzieciom kolorowanki

27. Międzynarodowy Dzień Wody

22 marca rokrocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wody. Dzieci z naszej grupy dowiedziały się o tym, że bez wody nie ma życia. Ok 2, 5% zasobów wody na Ziemi, stanowi woda słodka a 0,6% to woda słodka nadająca się do picia. Należy ją oszczędzać i chronić, np. podczas mycia rąk czy zębów w przedszkolu. Dzieci wzorcowo umyły zęby pilnując aby niepotrzebnie nie uciekała czysta woda do umywalki. Następnie grupa II umieściła plakietki z symbolem wody – kropelka-  zachęcające do oszczędzania wody.

chłopiec pobiera wodę z kranu do kubka dziewczynka myje zęby przy umywalkach dzieci myją zęby

chłopiec w zielonej koszulce przykleja kropelkę dzieci pokazują naklejkę chłopiec w łazience przykleja ulotkę

chłopiec przykleja kropelkę między ręcznikami chłopiec w białej bluzie przykleja naklejkę dwoje dzieci przykleja do szafy kropelkę

28.Wiosenny spacer do parku

Słoneczna pogoda zachęca dzieci do spędzania więcej czasu na świeżym powietrzu, dlatego przedszkolaki z gr. I wybrały się na poszukiwanie wiosny do parku. Podczas spaceru dzieci obserwowały budzącą się do życia przyrodę: wsłuchiwały się w śpiew ptaków, w trawie odnalazły pierwsze wiosenne kwiatki , oglądały z bliska rozkwitające pąki drzew i krzewów.

Dzieci oglądają kwiaty Pąki na krzewach spacer alejkami kwitnąca forsycja Dzieci oglądają kwiaty kwiaty wiosenne Dzieci oglądają kwiaty

29 .Ekologiczna pisanka – konkurs

DZIEWCZYNKI POKAZUJĄ PISANKI

29.Wycieczka do sklepu ogrodniczego ,,Olkwiat”

Dzieci z grupy I wybrały się ze swoimi Paniami na wycieczkę do sklepu ogrodniczego. Celem wycieczki było poznanie różnorodności nasion cebulek, sadzonek. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali o rodzajach nasion, ich siewie, narzędziach potrzebnych do pielęgnacji roślin oraz środkach ochrony. Różnorodność i bogata oferta sklepu wszystkich zaciekawiła. Dzięki takim zajęciom dzieci poszerzają swoją wiedzę na temat poznania etapów rozwoju roślin oraz czynników wpływających na ich rozwój.

Dzieci oglądają sadzonki roślin Dzieci oglądają kwiaty Dzieci oglądają kwiaty Dzieci oglądają kwiaty Dzieci oglądają kwiaty Dzieci oglądają kwiaty Dzieci oglądają kwiaty  

30. Dzień Wody

23 marca obchodzony jest Dzień Wody. W tym dniu dzieci  odkrywały  tajemnice wody i jej  znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin. Postanowiliśmy połączyć zajęcia edukacyjne ze świetną zabawą. Dzieci poznały wędrówkę kropel wody i dowiedziały się skąd się bierze deszcz. W czasie zabaw badawczych bliżej przyjrzeliśmy się wodzie. Badaliśmy rozpuszczalność różnych substancji w wodzie oraz co pływa, a co tonie. Rozwiązywaliśmy zagadki, rozpoznawaliśmy odgłosy deszczu, strumyka, burzy, morza…, zamienialiśmy się w krople wody. Po tych ciekawych zajęciach dzieci wiedzą, jak ważną rolę odgrywa woda w życiu człowieka i rozumieją, dlaczego i w jaki sposób należy oszczędzać wodę.

Dzieci układają historyjkęDzieci malująDzieci malująDzieci malująDzieci malująDzieci malująDzieci malująDzieci malująDzieci bawią się chustąDzieci bawią się hustąDZIECI BAWIĄ SIĘ NA DYWANIEDzieci tańcząDzieci siedzą na dywanie i stukają w kartkiDzieci układają historyjkę