Nasze przedszkole

Misją Przedszkola Miejskiego nr 10 m. Jana Pawła II w Olsztynie jest tworzyć i wdrażać  innowacyjną ofertą edukacyjną, która  sprawi, że opieka wychowanie i edukacja będzie dla dzieci szczególnie pasjonująca a przedszkole nowoczesne i otwarte na zmiany, które stawia nam dzisiejszy świat.

W naszym przedszkolu staramy się zapewnić każdemu dziecku warunki indywidualnego rozwoju, kształtować w dzieciach cechy inteligencji emocjonalnej, zapewniającej sukces i umiejętność radzenia sobie z porażką. Nauczycielki koncentrują się na indywidualnym traktowaniu dziecka w grupie, na poznawaniu jego rzeczywistych zdolności, zainteresowań, potrzeb oraz wcześniejszych doświadczeń. Dzięki aktywnym metodom pracy nauczycieli, dziecko w naszym przedszkolu zdobywa wiedzę i umiejętności, rozwija aktywność twórczą. Chcemy aby nasi wychowankowie byli aktywni w poznawaniu otaczającej rzeczywistości, a zdobytą wiedzę potrafili wykorzystać w praktyce.

Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.