NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: główny księgowy w Przedszkolu Miejskim nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 im. Jana Pawła II  w Olsztynie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: główny księgowy

została wybrana Aneta Terlikowska.

Pani Aneta Terlikowska  wykazała się dobrą znajomością zagadnień wymaganych w ogłoszeniu.

———————————————————————–

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

I.                    PRZEDMIOT NABORU

 • Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie, ul. Jagiellońska 8, 10-271 Olsztyn
 • Stanowisko: Główny Księgowy
 • Okres zatrudnienia:  na czas określony
 • Planowane zatrudnienie: od 01.04.2021r.
 • Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

II.                  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia  zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości albo ukończone średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 •  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw Publicznych
 • Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ściągany z oskarżenia publicznego lub umyślne   przestępstwo skarbowe)

III.                 WYMAGANIA DODATKOWE

 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie w księgowości budżetowej
 • Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych
 • Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela
 • Obowiązkowość i terminowość
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, dokładność
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu,
  w tym znajomość obsługi programów księgowych (KSAT, VULCAN-płace).

IV.                ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi  przepisami zasadami
 • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokument ów(dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 • Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.
 • Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.
 • Bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących stanowiska pracy;
 • Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających
  z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.

V.                  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 •  Kserokopie świadectw pracy,
 • zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 •  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z  procesem rekrutacji, o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 

VI.                 INFORMACJE DODATKOWE

 • Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „ za zgodność z oryginałem”

 

VII.                 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Termin złożenia ofert upływa z dniem 19.03.2021r. o godzinie 14.00
 • wydłużono termin składania oferty do 30.03.2021 do godziny 14:00
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie przedszkola z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 10 im. Jana Pawła II”
 • O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu dokumentów do sekretariatu przedszkola.
 • Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie na numer wskazany do kontaktu w złożonej dokumentacji
 • Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych. Złożonych dokumentów placówka nie zwraca. Dokumenty nieodebranie po upływie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  BIP przedszkola.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89/5260443

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 im. Jana Pawła II

Ewa Konieczko