JESTEM BEZPIECZNY JESTEM RADOSNY

Projekt edukacyjny

  ,,JESTEM BEZPIECZNY- JESTEM RADOSNY ‘’

Autorki projektu:

ANETA BUJNOWSKA

EWA KONIECZKO

Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Proponowany projekt ma na celu praktyczne przygotowaniu dzieci do właściwych  postaww sytuacjach stwarzających  zagrożenie dla  i  życia oraz w stanach wyjątkowy.

Cel główny – Kształtowanie u dziecka umiejętność rozpoznawania niebezpieczeństw, unikania zbędnego ryzyka oraz  radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zwiększenie wśród dzieci nauczycieli i rodziców postaw uczących szacunku dla zdrowia, życia, udzielania pomocy poszkodowanym.

 1. Proponowany projekt ma charakter ogólnoprzedszkolny .
 2. Adresatami są dzieci, nauczyciele rodzice i środowisko lokalne i poza lokalne.
 3. Projekt będzie realizowany od 1 listopada 2022 r. do 20 czerwca 2023
 4. Projekt zawiera treści z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym w szczególności:

Zadania przedszkola – Podstawa programowa wychowania w przedszkolu.

 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 • Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 • Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

 

Obszary podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
 • Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.
 • Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

 

Wstęp

Podstawowym zadaniem przedszkola jest  zapewnienie  dziecku optymalnej  opieki, wychowania i kształcenia  w poczuciu bezpieczeństwa i radości. Współczesne  wyzwania edukacyjne, które w ostatnich latach  doświadczaliśmy jako nowy i nieznany dotąd  scenariusz życia i edukacji zdalnej stał się  inspiracją do napisania projektu edukacyjnego pt.:  ,,JESTEM BEZPIECZNY- JESTEM RADOSNY”. Dziecko  osoba dorosła powinna czuć się bezpiecznie w swoim społeczeństwie .  W codziennym życiu spotykamy się z wieloma zagrożeniami i wypadkami, których ofiarami są często  bezbronne dzieci.

Uwrażliwienie dziecka na zagrożenia dla zdrowia i życia, które mogą wydarzyć się  w każdym miejscu np.: w domu i przedszkolu, podczas przechodzenia przez ulicę, w kontaktach z obcymi, jak również  niebezpieczeństw, które wiążą się ze złymi warunkami pogodowymi to obowiązek dorosłych opiekunów. ,, BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA TO  NASZ OBOWIĄZEK”.  Opracowując  program  działań wykorzystałyśmy  nasze doświadczenia w zakresie  współpracy z instytucjami  oraz metod i form pracy, które maja za zadanie wyposażyć dziecko w umiejętność  twórczego myślenia. Metoda projektu daje  dzieciom możliwość do bycia samodzielnym w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, uczy współpracy przy wsparciu nauczyciela.  W  projekcie podstawowym zadaniem będzie  nauczanie dzieci poprzez ich własne bezpośrednie działania. Treści edukacyjne będziemy wprowadzać  zgodnie z zasadą stopniowania trudności.  Od pojęć łatwiejszych przechodzić będziemy  do trudniejszych . Z wiadomych i zrozumiałych  treści wyprowadzać nowe.  Przy wprowadzaniu nieznanych wiadomości wychodzić będziemy  od sytuacji z życia codziennego.  Modelując je tak aby zaciekawić dziecko, żeby samo chciało wykazać aktywność w zdobywaniu wiedzy. Taki podejście do wdrażania projektu, pozwoli  dziecku  na samodzielne zadbanie o swoje bezpieczeństwo i zdrowie. A w przyszłości skutkować będzie  aktywną postawę w życiu społecznym. Ważnym elementem obok samodzielnej pracy będzie praca w zespołach, która  kształtuje w   dziecku właściwe postawy, współdziałania, wzajemna pomoc i wymianę doświadczeń.

METODY NAUCZANIA będą dobrane do stylów uczenia się  dzieci z poszczególnych grup wiekowych:

Metody pracy wg. W. Okonia

 • asymilacji wiedzy-rozmowa z dzieckiem
 • samodzielnego dochodzenia do wiedzy
 • waloryzacji – ekspresja ruchowa
 • praktyczna – realizacji zadań wytwórczych

Metody aktywizujące wg. J. Krzyżewskiej

 • burza mózgów
 • promykowe uszeregowanie

NAUCZYCIEL

 • Tematy zajęć wprowadza w sposób ciekawy – tajemnica do wyjaśnienia.
 • Stwarza wspierający klimatu na zajęciach.
 • Każdemu dziecku okazuje zainteresowanie.
 • Stosuje wzmocnienia – pochwały aktywizując dziecko do działania.
 • Strukturę zajęć przeprowadzę w sposób dynamiczny (przejścia od znanego materiału do nieznanego, określające oczekiwania i czynności dziecka).
 • Samodzielna prace dziecka zorganizuje poprzez trafny dobór metod i form pracy .
 • Współpraca dzieci przebiegać będzie zgodnie z założeniami planu daltońskiego.

Środki dydaktyczne, które będą wykorzystywane w czasie realizacji zadań z projektu powinny być dostosowane do wiek dziecka i  problematyki zajęć. Dostarczając  dziecku  bodźców oddziaływujących na wszystkie zmysły ( wzrok, słuch, dotyk, węch, smak).

OCZEKIWANE EFEKTYE Z REALIZACJI PROJEKTU

DZIECI, RODZICE, PRZEDSZKOLE:

 • Zwiększenie znajomości i stosowania zasad bezpiecznego zachowania się i zabawy w domu, w przedszkolu i na placach zabaw.
 • Rozbudzanie zainteresowań bezpieczeństwem oraz kulturą ruchu drogowego.
 • Rozszerzenie współpracy nauczycieli,  rodziców i wychowanków.
 • Poznanie fundamentalnych zasad postępowania podczas zaistniałego niebezpieczeństwa (pożaru, wypadku drogowego itp.)

 

                             HARMONOGRAM ZADAŃ REALIZOWANCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Zadanie I

 

KATALOG PRAWIDŁOWYCH POSTAW W OBLICZU ZAGROŻENIA

 

 

 

TEMAT GŁÓWNY

TERMIN, REALIZACJI

UCZESTNICY

PROPONOWANE DZIAŁANIA: EFEKT FINALNY
Bezpieczne zabawy na śniegu Styczeń 2023

dzieci, rodzice, nauczycielki grup

1.       Praca z obrazkami, przedstawiającymi bezpieczne lub niebezpieczne zachowania na śniegu – ocenianie w formie buźki uśmiechniętej/ smutnej lub słów: TAK – NIE – omówienie.

2.       Przesłanie zdjęć bezpiecznych zabaw rodziców z dziećmi na śniegu.

3.       Wykonanie galerii zdjęć.

Uwaga Pies! – Jak zachować się wobec obcych zwierząt. Styczeń 2023

dzieci, rodzice, nauczycielki grup, policjant lub tresera psów

1.       Przedstawienie filmiku edukacyjnego „Bajka edukacyjna dla dzieci” – zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas zabawy z psem.

2.       Spotkanie z policjantem lub treserem psów.

Bezpieczeństwo przedszkolaka w domu. Styczeń 2023

dzieci, rodzice, nauczycielki grup

1.       Wykonanie kolorowanek „Bezpieczeństwo przedszkolaka” przez dzieci i ich rodziców.

2.       Wystawa wykonanych prac i wspólne ich omówienie.

Pierwsza pomoc Styczeń 2023

dzieci, rodzice, nauczycielki grup, ratownik medyczny lub pracownik pck

1.       Spotkanie z ratownikiem medycznym lub pracownikiem PCK: zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy, z nr alarmowymi i z pracą służb specjalistycznych.

2.       Podróż do krainy bezpieczeństwa – zapoznanie z opowiadaniem „Klementynka i babcia”

3.       Organizacja kącika pierwszej pomocy w sali – plakat z nr alarmowymi, apteczka pierwszej pomocy.

Ten obcy Styczeń 2023

dzieci, nauczycielki grup, strażnik miejski

1.       Teatrzyk sylwet „Czerwony Kapturek” – metoda sytuacyjna, odgrywanie scenek.

2.       Spotkanie ze strażnikiem miejskim – pogadanka.

3.       Pokaz filmiku edukacyjnego „GADKI”.

Dobre wakacje, to bezpieczne wakacje czerwiec 2023

dzieci, rodzice, nauczycielki grup

1.       Spotkanie z policjantem – pogadanka o zagrożeniach podczas wakacji

2.       Zabawa pantomimiczna „Odgadnij co będę robił podczas wakacji” – ocenianie właściwych zachowań.

 

 

 

 

Zadanie II

 

DZIECKO BEZPIECZNE W SIECI

 

 

TEMAT GŁÓWNY

TERMIN, REALIZACJI

UCZESTNICY

PROPONOWANE DZIAŁANIA EFEKT FINALNY
Bezpiecznie korzystaj z Internetu! marzec 2023

dzieci, nauczycielki grup

1.       Co to jest Internet? – zabawa edukacyjna.

2.       Do czego służy? – burza mózgów.

3.       Quiz podsumowujący.

Bądź bezpieczny w sieci marzec 2023

dzieci, nauczycielki grup

1.       Pokaz ilustracji przedstawiających złego  wykorzystania Internetu

2.       Rozmowa na temat wykorzystania Internetu w złym celu.

3.       Zorganizowanie kącika tematycznego „Czego nie robić w Internecie”

Za dużo Internetu! marzec 2023

dzieci,  nauczycielki grup

1.       Układanie historyjek obrazkowych na podstawie ilustracji.

2.       Rozmowa na temat skutków zbyt długiego korzystania z Internetu.

 

 

 

Zadanie III

 

 ZAPOZNANIE Z PODSTWOWYMI ZASADAMI RUCHU DROGOWEGO

 

 

 

TEMAT GŁÓWNY

TERMIN, REALIZACJI

UCZESTNICY

PROPONOWANE DZIAŁANIA EFEKT FINALNY
Fotelik mam bezpiecznie podróżuję samochodem maj 2023

dzieci, rodzice, nauczycielki grup

1.       Pokaz fotelika – rozmowa na temat celowości jego korzystania.

2.       Prawidłowe korzystanie z fotelika – zapoznanie z zasadami.

3.       Właściwe zachowanie podczas jazdy samochodem – pogadanka.

Gdy zamierzasz przejść przez ulicę maj 2023

dzieci, rodzice, nauczycielki grup

1.       Nauka wiersza metodą ze słuchu W. Chotomskiej „Gdy zamierzasz przejść przez ulicę”.

2.       Ilustracja ruchowa do wiersza – wykorzystanie zestawu edukacyjnego AUTOCHODZIK.

3.       Wykonie znaków drogowych przez rodziców i dzieci, omówienie ich znaczenia po przyniesieniu do przedszkola.

4.       Pokaz prezentacji edukacyjnej dla dzieci – Bezpiecznie na przejściu gdy są światła.

 

 

 

 

Zadanie IV

WYRAŻAMY EMOCJE TAK BY NIE KRZYWDZIĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA

 

        TEMAT GŁÓWNY TERMIN, REALIZACJI

UCZESTNICY

PROPONOWANE DZIAŁANIA EFEKT FINALNY
Prawa dziecka 18 listopada 2022, dzieci, nauczycielki grup, Rzecznika Praw Dziecka 1.       Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka – pogadanka o prawach dzieci.

2.       Prawa a zachcianki – rozróżnianie praw od zachcianek w oparciu o ilustrowane karty.

3.       Moje ulubione prawo – praca plastyczna – wystawa prac.

Tydzień Życzliwości i pozdrowień 21-25 listopada 2022, dzieci, rodzice, nauczycielki grup

 

 

Poniedziałek

1.       Uśmiechnięte buźki w kolorze żółtym i ubrania z elementami koloru żółtego – przypięcie do ubrania dziecka uśmiechniętej buźki na powitanie.
 

 

Wtorek

2.       Koło życzliwości – mówienie koledze/koleżance siedzącej po prawej stronie dziecka miłej rzeczy.
 

 

 

 

Środa

3.       Telewizorek uśmiechu – wykonanie zdjęć uśmiechniętych dzieci: indywidualnych lub z ulubionym  kolegą/ koleżanką z grupy w ,,Telewizorku uśmiechu”.
 

 

Czwartek

4.       Fala życzliwości – wykonanie wspólnej ,,Fali życzliwości” przez dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych.
 

 

Piątek

5.       Drzewko przyjaźni – przyklejenie przez dzieci do ,,Drzewka przyjaźni” serduszek przyjaźni.