Dobre praktyki

DOBRE PRAKTYKI PM-EWA KONIECZKO

DOBRE PRAKTYKI fragment ze strony autor Ewa Konieczko  http://www.npdyrektorzy.pl/data/various/files/29.pdf

Dane szkoły/ placówki: Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie; 10-271 Olsztyn ul Jagiellońska 8

Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

Tytuł działania/ projektu w ramach wymagania: Wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy u dzieci w wieku przedszkolnym

Cel działania: Dziecko aktywny, odpowiedzialny, samodzielny i współpracujący uczestnik procesu edukacyjnego: podejmuje prób samodzielnego rozwiązywania prostych problemów i zadań planuje i wykonuje zadania według jasno określonych zasad potrafi umiejętnie współpracować z innymi ma poczucia własnej wartości, odpowiedzialności oraz szacunku do innych aktywnie pełnieni rolę lidera lub eksperta Nauczyciel współtowarzysz nauki i zabawy – organizuje przestrzeń sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka: wykorzystuje naturalną potrzebę aktywności dziecka w sposób świadomy i planowy, zapewnienia dziecku swobodę w wykonywaniu działań w ukierunkowaniu na aktywność badawczą, obserwację, wzajemne dochodzenie do celu, dostosowuje tempo nauki do rzeczywistych możliwości dziecka, formułuje krótkie i precyzyjne instrukcje, organizuje dziecku możliwości realizacji działań we własnym tempie i czasie, stosuje niestandardowe środki dydaktyczne (wizualizacja procesów, realizowanych zdań, oraz organizacja przestrzeni edukacyjnej), wydroża dziecko do pomocyinnym, uczy potrzeby efektywnego zarządzania i wykorzystania upływającego czasu.

 

Dostępność informacji na temat podjętego działania: Dostępność informacji na temat podjętego działania w P.M.10 1. Kompetencje dziecka w planie daltońskim – przykład olsztyńskiego przedszkola : „Problemy Wczesnej Edukacji” – Rok VIII 2012 nr 1/ 16 . Czasopismo naukowe, związane z praktyką pedagogiczną, zajmuje się badaniami nad dzieciństwem oraz wczesną edukacją. Wydawca: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. (Katedra Wczesnej Edukacji UWM Olsztyn). 2. W drodze do edukacji daltońskiej -www.plandaltonski.pl, 2. Plan Daltoński -http://pm10olsztyn.szkolnastrona.pl 3. Kompetencje dziecka w planie daltońskim – przykład olsztyńskiego przedszkola pwe.ug.edu.pl/archiwum-pdf/nr16.pdf 4. W drodze do edukacji daltońskiej Międzynarodowa Konferencja „Edukacja według planu daltońskiego– wiedza i praktyka” Łódź 2012Konhttp://dalton.org.pl/letters/materialy_konf_www.pdf 5. Polskie Stowarzyszenie Dalton – http://www.dalton.org.pl 6. http://www.olsztyn.eu/en,no_cache,news,article,,lamiemy-ste.html 7. www.plandaltonski.pl/wydarzenia 8. www.dalton.org.pl/aktualnosci.php. Streszczenie: Ewa Konieczko Dyrektor i nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 10 w Olsztynie e-konieczko@wp.pl Pokazuję drogę i głęboko wierzę, że jest jedyną drogą, by szkoła stała się tak atrakcyjna i edukacja jak zabawa” Helen Parkhurst ,,Jestem samodzielne, odpowiedzialne i potrafię współpracować utopia czy rzeczywistość…Pedagogika daltońska w przedszkolu” Dzieci, uczniowie w polskiej systemie edukacyjnym są wyposażani w umiejętności teoretyczne, natomiast wiedza poznawcza, doświadczenia praktyczne są znikome. Wynika z tego, że zapominamy o kształceniu dziecka w aspekcie jego naturalnych, indywidualnych potrzeb rozwojowych, tworzących cykl całożyciowy. Myślenie o tym i co my nauczyciele przedszkola moglibyśmy zrobić dla parowy wartości edukacji dziecka, doprowadziło nas do zaangażowania się w pedagogikę planu daltońskiego. Organizację pracy przedszkola w oparciu o edukację daltońską rozpoczęliśmy od samokształcenia i wyznaczenia celów: Dziecko aktywny, odpowiedzialny, samodzielny i współpracujący uczestnik procesu edukacyjnego: podejmuje prób samodzielnego rozwiązywania prostych problemów i zadań, planuje i wykonuje zadania według jasno określonych zasad, potrafi umiejętnie współpracować z innymi ma poczucia własnej wartości, odpowiedzialności oraz szacunku do innych, aktywnie pełnieni rolę lidera lub eksperta, Nauczyciel…