Rekrutacja 2023/2024

 Informujemy

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się zgodnie z:

USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Zarządzeniem Nr 9 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2023/2024

ZarzadzeniePMO rekrutacja do przedszkoli 2023-2024 (2)

UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

XLI 773 17 uchw E rekrutacje

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się
2 marca 2023 r. o godz. 8.00
 
Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu w terminie
od 2 marca 2023 r. do 16 marca 2023 r. 

w godzinach od 8.00 -15.00 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego

                            https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/News

WAŻNE

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie, która zostanie udostępniona przed rekrutacją
 https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/Offers/FilterZP

Rodzic może wybrać 3 przedszkola .
Pisemny wniosek należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.
 
Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci 3-6 letnich z zastosowaniem tych samych kryteriów.
Do przedszkola przyjmuje się kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.
Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, zgodnie z kryteriami.
 
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2)  niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełosprawność obojga rodziców  kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać 80 punktów.
 
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:
UCHWALE Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).
Są to następujące kryteria:
1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 25 punktów,
2) kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata – 20 punktów,
3) uczestniczenie rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola – 15 punktów,
4) przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:
do 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 15 punktów,
od 151% do 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 10 punktów,
powyżej 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 5 punktów.