System iPrzedszkole-Opłata za przedszkole

Platforma Usług Oświatowych PUO

instrukcje logowania do systemu (2     wystarczy kliknąć

RODZICE

System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych. 

w załączniku  instrukcja dla rodziców dot. aktywacji konta, logowania, nadawania loginu i PIN-u do karty dziecka.

Rodzice samodzielnie aktywują swoje konta po przekazaniu swojego adresu e-mail.

 • Pracownik przedszkola przypisuje w systemie podany przez rodzica adres e-mail.
 • Następnie rodzic może aktywować swoje konto zgodnie z instrukcją.
 • Instrukcja aktywacji konta dostępna:

https://portal.edukacja.olsztyn.eu/jst/olsztyn/inline/8.aspx   – otwórz

oraz na stronie edukacja.olsztyn.eu             

System iPrzedszkole nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie
z aktualną Uchwałą Rady Miasta Olsztyna w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn.

Uchwała Rady Miasta  Olsztyna – otwórz

 • System nalicza opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka za przebyty miesiąc
  z   odliczeniem nieobecności.
 • Pierwsze  dwie karty zbliżeniowe rodzic/ prawny opiekun dzieci otrzymuje nieodpłatnie.
 • Zakup kart jest raz na cały czas  pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Karty są  przekazywane rodzicom/opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Koszt wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka
 • Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum
  i jednocześnie karty zbliżeniowe tracą swoją ważność.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/409/16 z dnia 28 września 2016 Rady Miasta Olsztyna nauczanie, wychowanie i opieka dzieci w wieku 6 lat jest bezpłatna.

Rodzice 6 latków pokrywają jedynie koszty żywienia.

O dnia 01.09.2022r. Dzienna stawka żywieniowa wynosi  8 zł

Naliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu jest realizowane z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji obecności dziecka w przedszkolu.

Opłaty proszę  dokonywać przelewem na  rachunek bankowy przedszkola:

Nr konta 801020 3541 0000 5702 0290 8689

Wpłaty prosimy dokonywać do 10 dnia następnego miesiąca.

W tytule wpłat prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz wyodrębnić opłatę za pobyt  dziecka.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest w godzinach 7:30 – 12:30 

W przedszkolu obowiązują następujące zasady odpłatności za pobyt dzieci i korzystanie z wyżywienia:

 • przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dziecka w wieku 6 lat, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,(rodzice dzieci 6–letnich realizujących
  w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego nie wnoszą żadnych opłat, pod warunkiem, że dziecko nie korzysta z wyżywienia);
 • dla dzieci do 5 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w Przedszkolu odbywa się
  w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 7:30 do 12:30;
 • przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z zajęć świadczonych ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, dla dzieci do lat 5od godz. 6:30 – 7:30 oraz
  od godz. 12:30 – 17:00;
 • opłata za jedną godzinę korzystania z zajęć świadczonych przez Przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziecka w wieku do lat 5 wynosi 1 złoty.