Procedury ochrony dzieci i pracowników placówki przed COVID-19

 Praca przedszkola od 1 września 2021 r.  przy zachowaniu rygoru sanitarnego. 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 IM. JANA PAWŁA II  W OKRESIE  PANDEMII COVID-19  

Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17:00.

Dzieci są przyprowadzane  do przedszkola od godziny 6:30 do godz. 8:15.

prosimy o zapoznanie się rodziców z procedurami 

wystarczy kliknąć 

  PM10 Procedura bezpieczeństwa Covid 19

W okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia
w przedszkolu możliwe są 3 warianty jego funkcjonowania:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W przedszkolu funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ             
  i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor przedszkola, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę przedszkola. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy lub całego przedszkola w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danym przedszkolu. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

     Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor przedszkola, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całym przedszkolu kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

  • Każda grupa dzieci będzie przebywać, w miarę możliwości organizacyjnych, w wyznaczonej i stałej sali.
  • W miarę możliwości w przedszkolu będzie się  tak organizować pracę, by  uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
  • Do każdej grupy przedszkolnej są przypisani ci sami nauczyciele. W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor może podjąć decyzję o zorganizowaniu zastępstwa innego nauczyciela.